Donatie/TiendenDutchVideo 2018

Ik geef u meer dan een tiende deel, zowel in de Hemel

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Gaf Ik u niet veel meer? Ik, uw eeuwige, liefhebbende Vader, uw Rabboeni en Herder en Wonderbare Raadsman en Koning der koningen geef u meer dan een tiende deel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 jun 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! De Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, bracht op 15 juni 2018 de volgende boodschap over aan Zijn eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Mijn geliefde! Ik ben wie Ik ben, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Neem u voor Mijn woorden in acht en luister naar Mij en wees niet wederspannig.
Ik ben JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de levende en opgestane Zoon van God, de Allerhoogste, Adonai, El Elohím, de Koning der koningen. Ik kan uw overtredingen niet vergeven, indien gij niet aandachtig naar Mij luistert en alles doet, wat Ik u zeg.

Genesis 14, vers 20  en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden.
Genesis 28, vers 20 en 21 en 22  En Jakob deed een gelofte: Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de Here mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven.

Leviticus 27, vers 30 en 31  Ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, van de Here; het is de Here heilig. Maar indien iemand toch van zijn tiende zal willen lossen, dan zal hij “of zij” het vijfde deel daarvan erbij voegen.

En Numeri 18, vers 29  Van alles wat u geschonken wordt, zult gij de gehele heffing voor de Here brengen, van al het beste ervan, hetgeen daarvan geheiligd wordt.

2 Kronieken 31, vers 5 en 6  Toen dit woord zich verbreidde, brachten de Israëlieten in grote hoeveelheid de eerstelingen van koren, most, olie, honig en van al wat het veld opleverde, en zij brachten in overvloed de tienden van alles. De Israëlieten en Judeeërs die in de steden van Juda woonden, ook zij brachten de tienden van runderen en kleinvee; eveneens de tienden van de heilige dingen, die de Here, hun God, geheiligd waren, en legden die op stapels.

En Maleachi 3, vers 8 tot en met 10  Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

Voorwaar, want Ik, JHWH, ben de Here, uw God.
Heiligt u en wees Mij heilig, want Ik, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, uw Abba, Vader, ben Heilig! Verontreinigt uzelf niet!

Handelingen 2, vers 44  En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Gaf Ik u niet veel meer?
Ik, uw eeuwige, liefhebbende Vader, uw Rabboeni en Herder en Wonderbare Raadsman en Koning der koningen, geef u meer dan een tiende deel, zowel in de Hemel!

Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe voor u niet onder.

Voorwaar, juist nu in de eindtijd zullen velen in botsing komen met Mij, omdat men de waarheid niet verdragen kan en men vastzit aan de Mammon.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Bekeert u en heiligt u; alleen zo wordt men gered!
Een blijmoedige gever heeft God lief.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com