DutchVideo 2017

Ik erken U als mijn Verlosser en de God van al wat leeft!

Boodschap Gods: U kunt dit gebed tot genezing ook meebidden. Treed uw binnenkamer binnen en ga in aanbidding. Sluit uw ogen en strek uw handen uit, en zeg: “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik erken…”

Gepubliceerd op 2 febr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

jesus-heals-today

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 2 februari 2017 bracht de bode engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Deze boodschap omvat ook een gebed dat u kunt meebidden met mij.

De bode engel van God sprak en zei: Mijn naam is Breskia en ben een bode engel Gods.
En in de naam van de Here der heren en de Koning der koningen, YHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, breng ik u deze boodschap. Voorwaar, Kadosh, Heilig en zeer waardig is uw Rabboeni, Abba, Vader, El Elohím, Adonai!

Voorwaar, treed uw binnenkamer binnen en ga in aanbidding.
Sluit uw ogen en strek uw handen uit in de lucht, en zegt: “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik erken U als mijn Verlosser en de God van al wat leeft. Ik erken en geloof, dat elke DNA in mij zich zal onderwerpen aan Uw helende macht en handen, en geloof dat U mij zalft en beschermt en bedekt met Uw kostbaar Bloed! Vandaag heb ik het geloof om uit te zien naar al Uw beloften, die Ja en Amen zijn. Kadosh, Heilig en groot van macht is Uw naam, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, U die elk bolwerk van satan hebt verbroken en erover hebt gezegevierd! Halleluja! U, die de dood overwon, bent meer dan overwinnaar. En met U in mij kan ik alle bolwerken en de gehele wereld aan. Uw kracht is onoverwinnelijk, en in die kracht sta ik, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En ik weet, dat U mijn wonden geneest en ik geef U alle glorie. Dank U, Heer! Uw liefde raakte mij aan, in Uw machtige naam, de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!”

Amen! 

Psalm 135, vers 1 en 2 gaf de bode engel van God. Als u een Bijbel hebt, kunt u met mij meelezen: Halleluja. Looft de naam des Heren, looft, gij knechten des Heren, gij, die staat in het huis des Heren, in de voorhoven van het huis van onze God.
En vers 5  Ja, ik weet, dat de Here groot is, dat onze Here boven alle goden is.
En vers 13  O Here, uw naam is tot in eeuwigheid, Here, uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht.
En Psalm 146, vers 7 tot en met 10  die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft. De Here maakt de gevangenen los, de Here maakt de blinden ziende, de Here richt de gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief; de Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom. De Here is Koning voor eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja.

En Mattheüs 10, vers 7  En hier staat geschreven: Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

En Romeinen 8, vers 37 tot en met 39  Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

De bode engel van God sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com