DutchVideo 2014

Ik, Donder, zal spoedig weer toeslaan!

PROFETISCHE MEDEDELENDE OPENBARING VAN GOD: DE BODE ENGEL DONDER VAT SAMEN, WAT HIJ, IN OPDRACHT VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, DIT JAAR HEEFT UITGEVOERD OP AARDE. EN OPNIEUW EEN WAARSCHUWING!

Gepubliceerd op 14 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

aardverschuiving Afghanistan 2014

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 mei 2014 bracht de engel des Heren, de bode engel Gods Donder, deze profetische, mededelende en openbarende boodschap van God over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder!

Hoort gij een donder?

Dan ben ik het, Donder! Voorwaar, ik bezocht vele landen, zoals China, Filipijnen, Engeland, India, Afrika, Spanje, Turkije. Voorwaar, in 2013 waarschuwde ik, de bode engel Donder, u ook al. Ik kom altijd in de almachtige naam van de Allerhoogste. En alles wat u onder ogen krijgt, is dus door ongehoorzaamheid, en het niet willen luisteren naar de God van Abraham, Izaäk en Jakob, gebracht.

In 2014, op 3 mei, strafte ik, Donder, Afghanistan, en bracht een aardverschuiving, waar meer dan 2200 doden vielen.

En 28 en 29 april 2014 bracht ik, Donder, tornado’s in de Verenigde Staten, en veel regen.

En 19 april 2014 bracht ik in Mexico een zware aardbeving!

Voorwaar, als u zich niet bekeert, zou het goed mogelijk kunnen zijn, dat ik, Donder, u een onaangenaam bliksembezoek breng. Voorwaar,

Lukas 12, vers 49  Vuur ben Ik komen werpen op de aarde en wat is mijn wil, als het reeds ontstoken is?

Lees voor: Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.

Voorwaar, als Profeet Benjamin Cousijnsen niet zo vaak om uitstel vroeg, waren vele landen er al niet meer!

Genesis 18, vers 26  En de HERE zeide: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil.

Genesis 19, vers 24  Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel.

Genesis 19, vers 25  En Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.

Voorwaar, ga naar de God van Abraham, Izaäk en Jakob!

Vraag om vergeving en breek uw afgoden af. En accepteer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, in uw leven. Want onverwachts kan het in één keer te laat zijn. Nodig Hem uit in uw hart en ga een relatie aan met Hem.

Psalm 46, vers 9  Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die verwoesting op aarde aanricht.

Voorwaar, ik Donder zal spoedig weer toeslaan!

Lees voor: Psalm 46, vers 2 tot en met 4  God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela

Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 8, vers 42  Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

Johannes 3, vers 18  Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Voorwaar, ik weet dat gij luistert, ja u!

Bekeer u en laat u dopen, stel niet uit. Word een kind van God!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com