DutchVideo 2016

Ik Donder kom u straffen, Filipijnen!

Profetische waarschuwing Gods: Voorwaar, als u zich toch laat infecteren en besmetten, en u gaat er mee door, met het verwoesten, dan zal ik, Donder, naar u komen om u te straffen, Filipijnen, en vele huizen verwoesten!

Gepubliceerd op 23 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

stoning

Volledige weergave: 

Hallo! Op 23 november 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze waarschuwende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Filippijnen, ik, de bode engel Donder, waarschuw u ernstig!

Jesaja 55, vers 8 en 9  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

En Mattheüs 7, vers 1 tot en met 3  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?
En Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil niet dat u gaat roddelen, of cynische of harde kritiek hebt op degenen om u heen. En Hij wil niet dat u gelooft wat u voor ogen wordt gehouden, of gezegd wordt, of in de harten van anderen is!

Johannes 8, vers 4 tot en met 9  Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.

Voorwaar, Hij wil dat u zich er niet mee bemoeit.
Hij wil dat we genadig zijn voor anderen, zoals God genadig is voor ons! Maar als we ervoor kiezen, beste mensen van de Filipijnen, en u die luistert ervoor kiest, Zijn woorden te negeren, – en vanuit de Bijbel waarschuwt Hij dat God over u zal oordelen met dezelfde normen, die u gebruikt naar anderen – dan is dit een ontnuchterende herinnering om genadig te zijn!

Bid dit gebed:
“Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vergeef me, Abba, Vader, voor de keren dat ik me liet bedriegen door wat ik voor ogen kreeg, en dat ik ongehoorzaam was, en niet aardig ben geweest over Uw kinderen, en mij liet manipuleren door gevallen engelen. Het spijt me, omdat ik weet dat U zo veel meer hebt, waarover U teleurgesteld bent in mij, dan ik in anderen. Abba, Vader, mijn Rabboeni, open mijn hart, en verwijder elke bittere of kritische geest of persoon, die mijn karakter infecteert. Vorm in mij, door Uw Heilige Geest, de liefde, de blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en zelfcontrole, die Uw aanwezigheid en verandering in mijn leven toont. Uw liefde kwetst niet en veroordeelt niet, alzo mijn naaste, opdat ik niet geoordeeld wordt. Want op grond van het oordelen over anderen, word ik geoordeeld. Ik belijd mijn zonden in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. En in Zijn naam zal ik een spiegelbeeld zijn, een voorbeeld naar de anderen toe om me heen. Amen!”

Voorwaar, als u zich toch laat infecteren en besmetten,
en ermee doorgaat, met verwoesten, dan zal ik, Donder, naar u komen om u te straffen, Filipijnen, en vele huizen verwoesten! Blijf van Gods werk af, blinde schriftgeleerden!

Mattheüs 23, vers 4  Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.
Vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.
En vers 33  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?
En vers 38 en 39  Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren; knoop dit in uw oren, als u zich niet bekeert!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com