DutchVideo 2019

Ik de Here zag u met Mijn zegen, uw baby, in de armen

Ik, de Here, heb u lief en bescherm u. Vertrouw op Mij! Mijn ogen sloegen u gade vanuit de Hemel. Telkens moet u in Mijn kracht staan. Wie u vervloekt, is vervloekt in Mijn ogen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 jan 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 januari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo zegt de Here, uw Koning der koningen, uw God, die tot u spreekt en u leert, opdat u wel ga.
Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik ben wie Ik ben, want Ik de Here ben het!

Jesaja 49, vers 16  Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.

Ik, de Here, heb u lief en bescherm u.
Vertrouw op Mij! Mijn ogen sloegen u gade vanuit de Hemel.

Jesaja 54, vers 15  Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen.
Jesaja 50, vers 11  Zie, gij allen die vuur ontsteekt, u met brandpijlen uitrust, gaat in de vlam van uw eigen vuur en onder de brandpijlen die gij aangestoken hebt. Van mijn hand overkomt u dit, in pijn zult gij neerliggen.
Jesaja 54, vers 10  Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.
Vers 17  Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
Jesaja 55, vers 8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
En Jesaja 66, vers 22  Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.

Voorwaar, vertrouw op Mij!
Ik sterk u en geef u sterkte en kracht. Telkens moet u in Mijn kracht staan! Ik de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zag u met Mijn zegen, uw geschenk in de armen, Mijn kindje, uw baby. Elke dag brengt u het liedje: “Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Here, zegen deze nacht, hou over Uw kudde trouw de wacht!” Ik heb het over u en uw vrouw. Samen geven jullie zoveel vreugde en liefde en tijd aan jullie baby! En Benjamin zingt en danst de sterren van de hemel, totdat het in slaap valt, veilig in pappa’s armen.

Zoals jullie je ontfermen over jullie baby, zo ontferm Ik Mij over u, en zorg voor u en uw baby, die ook Mijn zegeningen overbrengt.
Ik bescherm u en draag u in Mijn armen. En ook het tweede kindje is een grote zegen, en zal jullie ook Mijn zegeningen overbrengen, en vreugde en liefde!

Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zeg u:
Zo heb ik deze boodschap meegegeven aan de bode engel Gods, Lovesadai, om dit te delen.

Psalm 23, vers 6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
Psalm 26, vers 3  Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid.
Vers 7 en 8  terwijl ik luide een loflied doe horen, en al uw wonderen vertel. Here, ik heb lief de stede van uw huis, de woonplaats van uw heerlijkheid.
Psalm 27, vers 1 tot en met 4  De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden – zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.
Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
En Psalm 20, vers 5  Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.

Numeri 6, vers 24 tot en met 26  De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

En Jeremia 29, vers 11  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie u vervloekt, is vervloekt in Mijn ogen! 

Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com