DutchVideo 2013

Ik, de Here, spreek tot u: Ik heb u uitgekozen!

BOODSCHAP GODS: OP HET DOCUMENT, DAT DE BODE ENGEL GODS VOORLAS, STOND: ‘MIJN GELIEFDEN, MIJN WERKERS VAN DE LAATSTE DAGEN, IK DE HERE SPREEK TOT U! IK HEB U UITGEKOZEN EN ALLEEN MIJN WEG IS VOLMAAKT!’

Gepubliceerd op 23 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Zijn weg is volmaakt!

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 juni 2013 bracht de engel Gods deze boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en ben de bode engel Bados.

Voorwaar, eindtijdprofeet, ik heb hier een prachtige documentkoker.

“Ja”, zei Benjamin, “en wat ziet die er mooi uit”.

De bode engel Gods antwoordde, Ja, dat vind ik ook! Omdat het gemaakt is, noch door engelen of mensenhanden, maar door de adem Gods. En Hij blies, en het ontstond uit het niets.

“Wow, geweldig!” zei Benjamin.

Nee, Benjamin, strek uw hand maar niet uit. Ikzelf zal het u voorlezen…

Mijn geliefden, Mijn werkers van de laatste dagen, Ik, de Here, spreek tot u.

Ik heb u uitgekozen, en alleen Mijn weg is volmaakt.

Psalm 18, vers 31  Daar staat geschreven, Mijn woorden aan u: Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

Voorwaar, Ik, de Here, zeg u: Wees trouw tegenover Mij en Mijn aangewezen, ware Profeet.

Zijn weg is zuiver. Moge goedertierenheid en Mijn liefde, trouw en geloof in u zijn.

Voorwaar, hebt gij een munt?

Pak het, en bekijk het nu goed, en luister!

Mattheüs 22, vers 20 tot en met 21  Leg daar uw munt op. Kunt gij het nu goed lezen, wat verborgen is? Nee?

Ik zal het u openbaren.

Lees voor: Mattheüs 22, vers 20 tot en met 21, en Genesis 28, vers 20 en 21

Mattheüs 22, vers 20 tot en met 21  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? Zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.

Genesis 28, vers 20 en 21  Hier staat geschreven: En Jakob deed een gelofte: Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de HERE mij tot een God zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, luister, Ik, de Here, spreek tot u. 

Weet gij niet dat er staat geschreven in 1 Korinthiërs 6, vers 8 tot en met 11  Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te kort, en dat aan broeders. Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Voorwaar, Benjamin Cousijnsen, gij werkte vroeger als hovenier, en niets was u te zwaar.

Gij moest ooit palen in de grond slaan langs een sloot, en u sloeg de grote houten hamer stuk met uw kracht. Toen liet uw baas een zware ijzeren hamer maken voor deze Simson Profeet, en nog kreeg hij het voor elkaar, dat deze speciale, in elkaar gelaste, zware hamer stuk ging op een dag!

Benjamin, begrijpt gij nu, dat ik deze koker niet in uw handen geef?

“Het is toch geen hamer?” zei Benjamin.

Dan nog! zei de bode engel Gods. Houd u maar bij het schrijven, Profeet van de laatste dagen, dat is veel verstandiger.

Door uw eenvoudigheid kunt gij goed met de boodschappen en kritiek omgaan.

Gij weet, ‘Liever geliefd bij God dan op aarde’. Dit zijn uw gedachten, en God zegt hierop: Amen!

Gij brengt alles over, hetzij goed, hetzij slecht.

De almachtige God zal de werkers rijkelijk zegenen, en wat zij aan u gedaan hebben, hebben ze aan de God van Izaäk, Jakob en Abraham gedaan.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com