DutchVideo 2015

Ik bescherm je en geef je Mijn vrede!

Boodschap Gods: Welzalig hij en/of zij, die zich in nederigheid wendt tot Adonai! Wees trouw en Hij zal u Zijn Ruacha, Yeshu, Shalom geven, Zijn zegen!

Gepubliceerd op 14 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

The Lord is gracious

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 14 januari 2015, in de namiddag, bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Sirach 11, vers 26  Het kost de Heer geen enkele moeite om een mens, wanneer hij sterft, naar zijn daden te vergelden.
Sirach 16, vers 21  Zoals een storm die geen mens kan zien, zo zijn de meeste van zijn daden verborgen.

Hoe groot is de barmhartigheid van de Heer!
Hoe genadig is Hij voor wie zich tot Hem keert! 

Sirach 18, vers 19 tot en met 26  Laat je onderrichten voordat je spreekt. Denk niet pas aan je gezondheid als je ziek bent. Onderzoek jezelf voordat je wordt geoordeeld, dan word je vergeven wanneer je wordt getoetst. Buig niet pas als je ziek bent, kom al tot inkeer op het moment dat je zondigt. Aarzel niet een gelofte op tijd in te lossen, wacht niet tot je sterft om dat te doen. Denk na vóór je een gelofte doet, stel de Heer niet op de proef. Denk aan zijn toorn aan het einde van je leven en aan zijn straf als hij zich van je afwendt. Denk in tijden van overvloed aan tijden van schaarste, in tijden van rijkdom aan armoede en gebrek. Tussen de ochtend en de avond kan er veel veranderen, voor de Heer is alles snel voorbij.

Klaagliederen 3, vers 24  Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.
Klaagliederen 3, vers 57  Gij zijt nabij ten dage, dat ik U aanroep, Gij zegt: Vrees niet.

Psalm 20, vers 2  De Here antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar.
Psalm 22, vers 4  Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls.

Voorwaar! 

Psalm 24, vers 3  Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede?

Sirach 32, vers 19  Handel nooit zonder na te denken, anders krijg je spijt van je daden.
Sirach 50, vers 28  Gelukkig is wie zich in deze lessen verdiept, wie ze ter harte neemt wordt wijs.

Voorwaar, welzalig is hij en zij, die zich in nederigheid wendt tot Adonai.
Wees trouw, en Hij zal u Zijn Ruacha, Yeshu, Shalom geven, Zijn zegen! Geloofd is de Here, die uw hart kent. Denk aan al Zijn gunstbewijzen. Geen afgrond was te diep, en Zijn hulp kwam nooit te laat! Nu beschermt Hij u en droogt uw tranen.

Psalm 91, vers 4 tot en met 7  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken.
Psalm 113, vers 1 en 2  Halleluja. Looft, gij knechten des Heren, looft de naam des Heren. De naam des Heren zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com