DutchVideo 2019

Ik ben wie Ik ben, die tot u spreek

Voorwaar, Ik, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben getrouw en waarachtig en de Koning der koningen. Het is beter voor u, om vele antwoorden te vinden, door Mijn boodschappen aan te horen en het nu ter harte te nemen, wat de kwaadsprekers en roddelaars en haters te wachten staat! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 2 oktober 2019 bracht de Heer Yeshua HaMashiach zelf de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Ik begroet u! Ik ben het wederom; Ik ben wie Ik ben, die tot u spreek.
Ik ben Kadosh, Heilig! Voorwaar, Ik, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben getrouw en waarachtig en de Koning der koningen. Het is beter voor u, om vele antwoorden te vinden, door Mijn boodschappen aan te horen en het nu ter harte te nemen, wat de kwaadsprekers en roddelaars en haters te wachten staat.

Spreuken 6, vers 12 tot en met 19  Een nietsnut, een onheilstichter is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat, die met zijn “of haar” ogen knipt, met zijn “of haar” voeten schuifelt, met zijn “of haar” vingers wijst, in wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt. Daarom komt plotseling zijn “of haar” ondergang, in een oogwenk wordt hij “of zij” onherstelbaar verbrijzeld. Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders “of zusters”.

Voorwaar, het is u al geopenbaard, wat hun loon is!
Voorwaar, wie Mijn gezalfde veracht en bespot en wil verwonden, heeft dit aan Mij gedaan. Beseft men wel, dat hij door Mij en de heilige Profeten gezalfd is, en is uitgekozen in de Hemel om terug te keren in het vlees en te ontwaken uit een coma, om velen te redden en te waarschuwen op de Aarde, met Mijn boodschappen, die ik vanaf Mijn Troon stuur, en Mijn engelen stuur naar Mijn ware, ingezegende eindtijdprofeet, die ook vele terechtwijzingen en ook prachtige, bemoedigende boodschappen overbrengt naar u namens Mij, en dit in liefde en getrouw doet?

Voorwaar, deze woorden zijn reeds geopenbaard, dat hij een zeer krachtige engel is, en ervoor koos om in het vlees te komen,
hoewel hij, maar ook zij, zijn vrouw, in de Hemel krachtige warrior engelen waren vanaf den beginne. Voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, houd van hen en die op de Aarde zijn. Voorwaar,

Spreuken 10, vers 17  Een pad ten leven is hij “of zij”, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.
Spreuken 11, vers 20 en 21  De verkeerden van hart zijn de Here een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd.
Spreuken 12, vers 12  De goddeloze begeert de vangst van boze dingen, maar de wortel der rechtvaardigen geeft vrucht.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Profeet Benjamin heeft veel geleerd, hoe het is om veracht en bespot en in de steek gelaten te worden.
Voorwaar, bekeer u en zie, wat Ik, JHWH, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, voor u gedaan heb!

Jesaja 53, vers 3 tot en met 6  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

Voorwaar, ook voor een Profeet is het niet altijd makkelijk.
Daarom, bid voor hem en zijn gezin, en zegen hen, en Ik zal u zegenen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Heb elkander lief!
Ik ga nu, sprak de Here, Yeshua HaMashiach, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com