DutchVideo 2023

Ik ben met u als u uw zonden belijdt

Roddel, haat en allerlei kwaad komen niet uit Mij voort maar uit satan; dat zoudt gij toch moeten weten. En ook kwaad vergelden met kwaad is uit den boze, en wat uit Mij komt is anders.

Gepubliceerd op 21 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 juni 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Gabriëla, en ben engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Heer, de Koning der koningen tot u:
Ik ben de Levende, en Ik ben wie Ik ben!

Openbaring 22, vers 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Voorwaar, Ik ben het die tot u spreekt, Mijn kind.
Aanvaard Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Ik ben het die u het juk geef van zachtmoedigheid en boven alles van ware liefde, en vertrouwen in Mij. Voorwaar, Ik, JHWH, hou van u en koos ervoor om Mij volledig over te geven aan al dat lijden. Mijn vlees werd weggetrokken en mijn botten verbrijzeld, en onderging de helse martelingen! Ik koos ervoor om de helse martelingen, die waren bedoeld voor u vanwege uw overtredingen en zonden op Mij terecht te laten komen, wat u anders had moeten dragen in de hel. Hoewel gij slecht zijt, ben Ik gekomen naar de wereld om u te redden en genade te schenken en vergeving.

Voorwaar, indien gij Mij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, accepteert in uw leven…

Jesaja 43, vers 18 “Ik” denk niet “meer” aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied.
En Jesaja 45, vers 5 en 6 Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de Here, en er is geen ander.

Voorwaar, bekeer u dan!

Jesaja 53, vers 3 tot en met 9 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.

Ik ben met u als uw zonden belijd.
Roddel, haat en allerlei kwaad komen niet uit Mij voort maar uit satan; dat zoudt gij toch moeten weten. En ook kwaad vergelden met kwaad is uit den boze, en wat uit Mij komt is anders; ‘Heb uw naaste lief zoals Ik u heb liefgehad.’ Wie niet zijn broeder of zuster lief kan hebben, moet niet beweren dat Ik in hem of haar ben, want Ik ben liefde, blijdschap, vol genade, goedheid en trouw, en hieraan herkent men het verschil met de haters.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap, ‘Openbaring Gods: De plaats der zielen.
Mijn ware liefde overwint alles!

Lucas 7, vers 47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde.
En Johannes 15, vers 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.
En Romeinen 12, vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil.
En Efeziërs 4, vers 31 en 32 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.
En Efeziërs 5, vers 1 en 2 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com