DutchVideo 2015

Ik ben een goed werk begonnen en zal het afmaken!

Boodschap Gods: Gods ogen kijken naar u en Hij zegt u onder meer in deze boodschap: Weest gerust, Ik ben een goed werk begonnen en zal het afmaken. En: Gedenk eens wat Hij deed aan het kruis voor u! Voorwaar, wat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, allemaal voor u deed, toen en nu, is niet te meten en uit te drukken! Verder: Dank Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, altijd!

Gepubliceerd op 24 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

God has begun a good work in you

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 februari 2015 bracht een bode engel Gods, woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Mattheüs 5, vers 16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Lovesadai.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste,

1 Korinthiërs 1, vers 27 tot en met 29  Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Voorwaar, Gods ogen kijken naar u, en Hij zegt u:
Weest sterk; Ik begrijp u! Niet makkelijk, hè, om te getuigen? Weest gerust, Ik ben een goed werk begonnen en zal het afmaken!

1 Johannes 4, vers 13 tot en met 15  Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
En vers 19  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Voorwaar, elke overwinning op aarde tegenover satan wordt omgezet in zegen! 

1 Johannes 4, vers 18 tot en met 20  Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.

De 3de brief van Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Kind van de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is erg blij met u, en dankbaar voor uw trouwe steun aan de Evangelical Endtime Machine!

Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

Zo spreekt de Heer tot u! 

Spreuken 8, vers 18 en 19  Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver.
Spreuken 4, vers 23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
En vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.

Voorwaar, en mocht er een storm uit het niets opsteken, vrees dan niet.
Want Ik, de Here, uw Rabboeni, zal u beschermen!

Voorwaar, dank Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, altijd! 

Psalm 91, vers 4 tot en met 10  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen.
Psalm 89, vers 25  Maar mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden.
En vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste,
Wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, allemaal voor u deed, toen en nu, is niet te meten en uit te drukken! Gedenk eens wat Hij deed aan het kruis voor u, en hoe vaak Hij u gered heeft in uw leven. Tel eens uw zegeningen, dan zult u weten dat Hij meer dan overwinnaar is.

Psalm 89, vers 53  Geloofd zij de Here voor eeuwig. Amen, ja amen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com