DutchVideo 2014

Ik ben Darren Bond, James Bond… Help…☆★↓!!…(au!) ben nu gewond!

Deze boodschap Gods werd vandaag woord voor woord overgeleverd, door een bode engel aan Gods Profeet van het einde der tijden, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, zelfs in de hemel hield men de handen voor de ogen! Daar kwam ‘James Bond’ op zijn fiets aan… Sommigen denken, dat ze superhelden zijn als Christen. En na een val te hebben meegemaakt, vraagt men zich af: ‘Waarom, Heer?’

Gepubliceerd op 3 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

racing bike stunt

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 december 2014 bracht een bode engel woord voor woord de volgende boodschap over, namens de Here God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Lovesadai.

Voorwaar, zelfs in de hemel hield men de handen voor de ogen!
Daar kwam ‘James Bond’ op zijn fiets aan, met de sticker EvangelicalEndtimemachine.com erop.

Psalm 23  De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
Psalm 18, vers 30  Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.
Psalm 18, vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.

Voorwaar, sommigen kennen geen gevaar.
Want, de Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij beschermt mij wel. Aan de kant, let op de sticker EvangelicalEndtimemachine.com! Ik ben Darren Bond, James Bond… “Help!!… Ben nu gewond!”

Jesaja 53, vers 5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

1 Petrus 2, vers 19  Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt.
En vers 21  Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.
En vers 24  Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Voorwaar, sommigen begrijpen de boodschappen verkeerd, en denken dat ze superhelden zijn als Christen.
Voorwaar, na een val te hebben meegemaakt, vraagt men zich af: ‘Waarom, Heer?’
Het sleutelvers vertelt zo, dat Hij met Zijn striemen, u ofwel geestelijke ofwel lichamelijke genezing brengt.

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, ik kom even terug op 1 Petrus 2, vers 24…
Het maakt duidelijk, dat het om een geestelijke genezing gaat. Ook kom ik even terug op 1 Petrus 2, vers 24… Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u het volgende duidelijk maken. Hij heeft in Zijn lichaam uw zonden op het kruis gedragen, opdat u die luistert, dood voor de zonde, rechtvaardig zoudt leven. Door Zijn striemen bent u genezen!

Dit vers dus, over de zonde en rechtvaardigheid, gaat niet over ziekte en aandoeningen.
Daarom heeft deze genezing betrekking op het vergeven en ook het gered worden. Maar niet op het lichamelijk genezen worden. Voorwaar, er is echter geen verband met lichamelijke genezing. Maar vaak kan u genezen worden, wanneer u gelooft in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Maar ook is het Gods wil, om iemand wel te genezen, of niet!

1 Johannes 5, vers 14 en 15  En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.

Voorwaar, uiteindelijk zal lichamelijke genezing u ten deel zijn, nu of in de hemel.
Daar zal er geen pijn meer zijn of ziektes, aandoeningen, lijden of dood! Men moet leren om zich een beetje minder op te laten gaan in uw lichamelijke toestand, maar zich juist te richten op uw geestelijke toestand!

Openbaring 21, vers 4 en 5  En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Romeinen 12, vers 1 en 2  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Voorwaar, leer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in alles te danken! 

Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Voorwaar, soms laat God iets toe, om u het beste geven! 

Job 42, vers 10 tot en met 17  En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. Toen kwamen al zijn broeders en zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met hem in zijn huis. Zij beklaagden en troostten hem over al het onheil dat de Here over hem gebracht had, en schonken hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Here zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere; hij verkreeg veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. Hij kreeg zeven zonen en drie dochters; en hij noemde de eerste Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren-Happuk. In het ganse land vond men geen vrouwen zo schoon als de dochters van Job, en haar vader gaf haar een erfdeel onder haar broeders. Daarna leefde Job nog honderd veertig jaar; hij zag zijn kinderen en kindskinderen, vier geslachten. En Job stierf oud en van het leven verzadigd.

Voorwaar, en hoe liep het af met die Darren Bond, James Bond?
Het antwoord is te vinden in:

Efeziërs 6, vers 17  En neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

Voorwaar, met hem kwam alles goed.
Want God greep in op Zijn tijd!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com