DutchVideo 2013

Ieder mens heeft vergeving nodig!

IEDER MENS HEEFT VERGEVING NODIG, OF GIJ HET BESEFT OF NIET. OOK SPREEKT YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OOK ISA GENOEMD, VANDAAG TOT U!

Gepubliceerd op 24 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

iedereen heeft vergeving nodig

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 september 2013 schreef Benjamin Cousijnsen, Gods eenvoudige dienstknecht en ware eindtijdprofeet van de laatste dagen, het volgende op.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Vrede zij u, sta op.

Voorwaar, Ik ben wie Ik ben. Neem plaats en schrijf op…

Voorwaar, voorwaar, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreek tot u, Mijn kostbare geliefde.

Voorwaar, luister eens, Japhet R. en Walter M., en ook u, Mijn geliefde, Dick M. en Moises Z.

Ik ben de goede Herder en een herder kent zijn schapen bij de naam. Ook Glendon Y. en Loufil M. en Edmund C.

Voorwaar, Ik ken u, en wat gij ook denkt, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zeg u:

Er is niemand te vinden, die u zo liefheeft als Ik! De vogels en de engelen des hemels zingen het liefdeslied voor u, ook gij, die nu luistert. Ik sprak en zeide, zoals het geschreven staat:

Lees voor: Markus 7, vers 14 tot en met 16  Hier staat geschreven: En toen Hij de schare wederom tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat wèl: Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.

En vers 18 tot en met 23  En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Voorwaar, Ik zeg u, Ieder mens heeft vergeving nodig, of gij dat nu beseft of niet.

Uw straf nam Ik op Mij, omdat gij zeer kostbaar en waardevol zijt.

Mijn geliefde, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, droeg alle zonden op Mij. De mens verdiende de dood, vanwege de zonde en ongehoorzaamheid. Maar Ik koos ervoor, om in uw plaats te gaan staan, en voor u te lijden en te sterven aan het vervloekte kruishout. Ik nam uw straf op Mij, zodat gij vergeving krijgt en een relatie aangaat met Mij. Zo sprak Ik ook, Mijn kind, Mijn geliefde, het volgende:

Lees voor: Johannes 14, vers 6  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 12, vers 47 tot en met 48  Hier staat geschreven: En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, Ik ben uw enige Weg.

Ik heb u geroepen, bekeer u, Mijn geliefde!

Lees voor: Johannes 10, vers 11  Hier staat geschreven: Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Johannes 1, vers 26  Hier staat geschreven: Johannes antwoordde hun en zeide: Ik doop met water; midden onder u staat Hij, van wie gij niet weet.

En vers 34  En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.

En vers 32 en 33  En Johannes getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt.

Voorwaar, lees uw Bijbel en bid elke dag!

Zie, Ik leef! Ik stond op uit de dood. Voorwaar, hoor naar Mijn geliefde ware Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, en de werkers van de laatste dagen. Deze zullen u begeleiden met uw vragen en voor u bidden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, en verdween.

Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com