DutchVideo 2022

Houd vast aan Mijn woorden, zegt de Here

Bemoedigende boodschap Gods: De Here heeft uw gebed verhoord. Deze volgende woorden zijn voor u, zegt de Here, die in ellende zit.

Gepubliceerd op 22 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de Here heeft uw gebed gehoord.
Gij zegt: Ik ben moe, en mij keel is hees, om uwentwil draag ik mijn verdriet. Ik huil en ben terecht gekomen in diepe wateren.

Psalm 69, vers 16 Laat de watervloed mij niet overstromen, noch de diepte mij verslinden. Tot zover.

Voorwaar, zo spreekt de Here,

Psalm 103, vers 5 “Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
En Psalm 107, vers 28 tot en met 30 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten; Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte.
En Psalm 111, vers 4 Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht; genadig en barmhartig is de HERE.
En vers 7 en 8 De werken zijner handen zijn waarheid en recht, betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid.
En Psalm 112, vers 4 Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

Voorwaar,

Psalm 116, vers 1 en 2 Ik heb de HERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen.
En vers 10 Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: Ik ben zeer verdrukt.
En Psalm 118, vers 4 Laat wie de HERE vrezen, nu zeggen: Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
En Psalm 119, vers 50 Dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend maakt.
En vers 59 tot en met 63 Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet. Te middernacht sta ik op om U te loven wegens uw rechtvaardige verordeningen. Ik ben een metgezel van allen die U vrezen, en van hen die uw bevelen onderhouden.
En vers 71 Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren.
En vers 99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.
En vers 101 en 102 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw woord onderhoude. Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij.
En Psalm 121, vers 7 en 8 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Zeg, Amen!
Voorwaar,

Spreuken 13, vers 15 Goed inzicht verschaft gunst, maar de weg der trouwelozen is onbegaanbaar.
En vers 20 en 21 Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht. Het kwaad vervolgt de zondaren, maar de rechtvaardigen vergeldt Hij het goede.

Voorwaar, laat deze boodschap u bemoedigen.
De Here zelf heeft het allerbeste met u voor en zal u sterken, en zal uw tranen drogen. En wanneer u moe bent, houd vast aan Mijn woorden, zegt de Here.

Spreuken 4, vers 4 tot en met 7 vanaf: Laat uw hart mijn woorden vasthouden; onderhoud mijn geboden, opdat gij moogt leven. Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds. Verlaat haar niet, dan zal zij u bewaren, heb haar lief, dan zal zij u behoeden. Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.
En vers 14 en 15 Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij.
En vers 25 tot en met 27 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.

Voorwaar,

Jesaja 51, vers 12 Ik, Ik ben het, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, die u troost. Tot zover.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com