DutchVideo 2019

Houd uw ogen gericht op de Here Jezus Christus

Wees trouw en kom uw beloften altijd na tegenover de Here, en houd u verre van het kwaad. Wees zuiver en heilig in uw denken en wandel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 26 september 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Handelingen 1, vers 6 en 7  Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft.

En Mattheüs 24, vers 3 en 4  Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
Vers 9 en 10  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
Vers 12 en 13  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 22  En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
En Mattheüs 26, vers 53 en 54  Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen? Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden?
En vers 56  Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der Profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen Hem alleen en vluchtten.

En Markus 1, vers 22  En zij stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden.
En Markus 4, vers 41  En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Voorwaar,

En Psalm 46, vers 2 en 3  God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. “Amen!

Houd uw ogen op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gericht!
En wees trouw en kom uw beloften altijd na tegenover de Here, en houd u verre van alle kwade, bedrieglijke en verderfelijke tong. Wees zuiver en heilig in uw denken en wandel! Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com