DutchVideo 2023

Houd in standvastigheid vol, Warriors!

Het is veel meer dan datgene wat u hoort of leest; gij hebt te strijden tegen de boze geesten, de gevallen engelen!

Gepubliceerd op 11 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar,

Filippenzen 1, vers 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Voorwaar, mijn naam is Beacharia, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, warriors, ridders des Heren, houd vol!

Filippenzen 1, vers 3 tot en met 5 Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.

Voorwaar, wij engelen Gods verheugen ons over u, en bidden voor u!

Filippenzen 1, vers 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Voorwaar,

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, begrijpt u dit wel?
Het is veel meer dan wat u hoort of leest, gij hebt te strijden tegen de boze geesten, de gevallen engelen. Ja, wij verheugen ons over u wanneer gij krachtig en standvastig zijt, en stand houdt!

Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Het schild is de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die meer dan overwinnaar is, en ondoordringbaar is voor de boze met al zijn brandende pijlen.

Filippenzen 1, vers 9 tot en met 11 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en lof van God.

Voorwaar, zo spreekt de Here, de Koning der koningen tot u:

Filippenzen 2, vers 12 tot en met 18 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb. Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen. Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.
En Filippenzen 4, vers 4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
En vers 6 en 7 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Voorwaar, sponsor trouw de Evangelicalendtimemachine.com.

Filippenzen 4, vers 11 Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.
En vers 14 Toch hebt gij er goed aan gedaan, te delen in mijn verdrukking.
En Kolossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
En Kolossenzen 2, vers 1 Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien…stop, tot zover.

Voorwaar, gij warriors;

Kolossenzen 2, vers 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.
En Hebreeën 3, vers 14 Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
En Hebreeën 9, vers 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?
En Hebreeën 10, vers 14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.
En vers 37 tot en met 39 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.
En Hebreeën 11, vers 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest.
En Jacobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders “maar ook zusters”, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?
En vers 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

Voorwaar, God heeft een blijmoedige gever lief!

1 Koningen 15, vers 15 Hij bracht de heilige gaven van zijn vader en zijn eigen heilige gaven in het huis des Heren: zilver, goud en allerlei voorwerpen.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot,

Openbaring 3, vers 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
En vers 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
En Openbaring 11, vers 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Amen! Kom, Here Jezus Christus, kom!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com