DutchVideo 2019

Houd het rechte spoor en rijd in Gods gehoorzaamheid!

Wat gebeurt er als een sneltreinmachinist een geel sein mist, en hij nadert twee sporen, en op één daarvan rijdt een stoptrein, waarvoor hij had moeten afremmen, denkt u? Daarom, geef gehoor aan God in uw wandel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 19 februari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de enige almachtige, waardige, kadosh, heilige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar!
Als men zich goed onderzoekt en zijn of haar karakter zou moeten schetsen, zou de karakter uitspraak vaak niet al te negatief zijn, maar ook niet juichend.

Romeinen 4, vers 7 en 8  Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man, “maar ook de vrouw”, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 

1 Korinthiërs 2, vers 11 en 12  Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

Als een sneltreinmachinist een geel sein mist,
en hij nadert twee sporen, en op één daarvan rijdt een stoptrein, waarvoor hij had moeten afremmen tot 30 km per uur, maar bij het daaropvolgende rode sein nog steeds 125 km per uur rijdt, en de stoptrein nadert, zal de sneltrein frontaal op de stoptrein botsen, vanwege het feit dat men op hetzelfde spoor reed.

1 Korinthiërs 3, vers 18 tot en met 21  Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe.

Voorwaar, als u geen gehoor geeft aan God in uw wandel, en u doet maar wat u goed vindt, zal het einde daarvan de eeuwige dood zijn!
Voorwaar,

Filippenzen 3, vers 7 tot en met 9  Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.

En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Zo zijn er velen van wie het gehoor verwend is.
En zij wandelen en denken naar hun begeerten, vanwege hoogmoed en trots. Voorwaar,

Hebreeën 10, vers 19 en vers 22  Daar wij dan, broeders “en zuster”, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.
Vers 24  En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
En Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

Voorwaar, houd het rechte spoor, en rijd in Gods gehoorzaamheid!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com