DutchVideo 2023

Houd een vergrootglas op uzelf!

Stel u open voor de Kadosh, Heilige Geest Gods met openheid en overgave en nederigheid en besef van zonde.

Gepubliceerd op 20 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, wonderbare en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Shamaria, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, stel u open voor de Kadosh, Heilige Geest Gods met openheid en overgave en nederigheid en besef van zonde.
Ja, kadosh, kadosh, kadosh is Yeshua HaMashiach, uw Rabboeni en Adonai, Jezus Christus van Nazareth, El Elohim, uw Abba, Vader, de Koning der koningen! Voorwaar,

Romeinen 13, vers 5 Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar “juist” ook om des gewetens wil.

Voorwaar,

1 Johannes 1, vers 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Voorwaar, meen niet dat Hij u kan zegenen en aanraken wanneer u iets hebt tegen uw broeder of zuster.

1 Johannes 1, vers 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.

Zeg niet, “ik ben een kind van God!”, want dan liegt u als u niet Gods geboden onderhoudt.

1 Johannes 1, vers 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
En 2 Johannes 1, vers 2 tot en met 6 Om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid: genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Het heeft mij zeer verblijd, dat ik onder uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van den beginne gehad hebben: dat wij elkander liefhebben. En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.

Voorwaar, velen menen christen te zijn hoewel zij met hele andere ogen kijken naar hun naaste dan de Here doet, want God is liefde.

2 Johannes 1, vers 9 tot 11 Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.

Voorwaar, zou de Here zijn hart verharden en geen liefde tonen?
Want voor wie in Zijn licht en liefde wandelt, is niets aanstotelijks, laat dus de duisternis uw geloof, hoop en naastenliefde uw ogen niet verblinden zodat uw licht in u niet gaat veranderen in duisternis. Let daar op!

1 Johannes 2, vers 3 tot en met 5 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.

Voorwaar, laat uit uw wandel blijken wie in u is!

Romeinen 12, vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.
En vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En vers 13 Bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.

Voorwaar, de houding van de Heer is liefde en begrip, en een luisterend oor hebben.

1 Korintiërs 13, vers 4 tot 6 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

Voorwaar, de Here wil u zegenen en bemoedigen, en aanraken door deze boodschap heen, en u vergeven en veranderen, zoals u ook anderen hoort te vergeven.

Openbaring 22, vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com