DutchVideo 2020

Hou u ogen gericht op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Zo als vroeger, sprak de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tegen zijn discipelen, om altijd te bidden en niet te verslappen, zo is adviseert de Heer u in deze kwade dagen.

Gepubliceerd op 9 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u Profeet Benjamin Cousijnsen in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, deel het volgende:

Lucas 18, vers 1 Hij, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jacob,
“Geliefden, de wereld is in chaos en de Coronavirus, de sluip moordenaar, sluipt stilletjes verder en al die boze machten zijn erg actief en heeft vele mensen verhard gemaakt en ook velen willen weg trekken van hen geloof.”

Spreuken 8, vers 13 “De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.”
En vers 33 tot en met 36 “Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind. Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HERE welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief.”

Voorwaar, geliefden, juist nu moet men sterk zijn en zich verzetten en wapenen tegen al de gebeurtenissen die gaande is in deze wereld.

Efeziërs 4, vers 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.

En Efeziërs 5, vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, om alles te versnellen zoals voorzegt is, moet de gaande gebeurtenissen juist gebeuren.
Heruit blijkt ook welke vruchten goed en slecht zijn en welke in het vuur geworpen zal worden.

Joshua 1, vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Voorwaar, niets is sterker dan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Zijn liefde en genade die het als een zegel op uw hart legt.

1 Korintiërs 13, vers 2 tot en met 13 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.  Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

En 1 Korintiërs 12, vers 11 en 12 Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus.

Voorwaar, hou u ogen op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus gericht, vooruit!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com