DutchVideo 2023

Hoor, O Israël; onderwerp u aan Mij, JHWH, uw Almachtige God!

O wee, Israël, maar ook u, Syrië en de overige landen, onderwerp u aan Mij, JHWH, uw Almachtige God, die evenzo de mens uit het stof van de aardbodem maakte tot een levende wezen. Want er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden.

Gepubliceerd op 1 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt de Here, El Elohim, Adonai tot u, Israel:

Galaten 6, vers 3 Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer.
En Johannes 15, vers 21 tot en met 25 Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen Hem niet, die Mij gezonden heeft. Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.

Voorwaar, niemand kan deze waarheid wegnemen, Israël!

Johannes 19, vers 19 En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden.
En vers 20 lees vanaf: En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks.

Voorwaar, in Johannes 19, vers 21 staat geschreven dat ook Ik, Yeshua HaMashiach het u gezegd heb, dat ik de Koning der Joden ben!
Voorwaar, bekeer u! O wee, Israël, maar ook u, Syrië en de overige landen; onderwerp u aan Mij, JHWH, uw Almachtige God, die evenzo de mens uit het stof van de aardbodem maakte tot een levend wezen.

Voorwaar, mijn naam is Kereach, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, hoor aandachtig! Stop met vechten maar overdenk uw zonden, datgene wat tegen de geboden ingaat! Buig uw knieën en sluit uw ogen, en bid en kom tot bekering.

Johannes 3, vers 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
En Exodus 20, vers 13, 16 en 17 Gij zult niet doodslaan. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Voorwaar,

Spreuken 16, vers 2, 5, 6 en 7 Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de Here toetst de geesten. Iedere hooghartige is de Here een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad. Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.
En Spreuken 17, vers 13, 15 en 19 Wie kwaad voor goed vergeldt, het kwaad zal van zijn huis niet wijken. Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige veroordeelt, deze beiden zijn de Here een gruwel. Wie twist liefheeft, heeft overtreding lief; wie een grote mond opzet, zoekt verderf.

Voorwaar, kijk eens om u heen.

Spreuken 21, vers 4 Trotsheid van ogen en opgeblazenheid van hart – de glans der goddelozen is zonde.

Mattheüs 5, vers 3 tot en met 5 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
En vers 8 tot en met 10 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Voorwaar, Israël en overige landen; zie wat u elkander aandoet, en wat gij van uw land maakt.
Sodom is niet te vergelijken met wat het nu is!

Handelingen 3, vers 18 tot en met 21 Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle Profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige Profeten, van oudsher.

Voorwaar, wie zou Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus niet vrezen en zich bekeren?

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

Voorwaar, onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach voordat het te laat is!

Openbaring 14, vers 14 tot en met 18 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het vuur en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.
En Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Tot slot,

Jozua 1, vers 8 en 9 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Voorwaar, de Opname zal een grote schok zijn, met alle gevolgen erna voor de achterblijvers!
De hel zal worden gebracht op aarde, en de terreur, de verschrikking en de verdrukking kan met niets vergeleken worden met wat er ooit is gebeurd sinds er mensen op aarde waren.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com