DutchVideo 2022

Hoor niet alleen naar wat u zelf wilt horen

Zo spreekt de Here: Voorwaar, ja, Ik, JHWH, ben een rechtvaardige toetser, die nieren en hart en alles wat in de mens is volledig doorziet.

Gepubliceerd op 5 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:
Hallo, welkom! Op 4 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Zo spreekt de Here, de Koning der koningen:
Ik schaam mij diep, want velen horen alleen maar, wat zij graag willen horen, maar wat zij horen te horen, daar doen zij niets mee.

Jeremia 7, vers 24 Doch zij hoorden niet, noch neigden hun oor, maar zij wandelden naar de verstokte overleggingen van hun boos hart en keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts.
En Jeremia 17, vers 23 Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar zij hebben hun nek verhard in plaats van gehoor te geven en zich te laten gezeggen.

Voorwaar, voorwaar, Ik, JHWH, zeg u, als Ik het over hun strakke gezichten zou hebben, zou Ik ze beschrijven: ze zijn nep en vals, evenzo hun houding en oren en mond.
En wat hun zogenaamde vruchten en wandel betreft, is het maar goed en beter dat Ik, JHWH, me hier nog maar niet over uitspreek verder.

Voorwaar, ja, Ik, JHWH, ben een rechtvaardige toetser, die nieren en hart en alles wat in de mens is volledig doorziet.

Romeinen 14, vers 10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder “of zuster”? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder “of zuster”? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods.
En vers 12 en 13 Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.
En Jeremia 23, vers 29 Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?
En Jeremia 25, vers 4 Ook heeft de HERE al zijn knechten, de Profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor gegeven noch uw oor geneigd om te horen.

Voorwaar, mijn naam is Cameach, en ben een bode engel Gods.
Velen harten zijn vet geworden en hun oren doof en verwend, en de ogen van hen kleven dichtbij opdat ze niet zien en met hun oren en hart het niet zullen verstaan.

Jesaja 28, vers 22 en 23 Nu dan, spot niet, opdat uw banden niet nog vaster worden; want van een verdelging – en zij is vast besloten – heb ik gehoord van de Here, de HERE der heerscharen, over het gehele land. Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn woord!
En Jesaja 42, vers 18 Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien.
En vers 20 Gij hebt wel veel gezien, maar gij hield het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord.
En vers 23 Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg?

En Ezechiël 2, vers 5 En zij, of zij horen dan wel het nalaten – want zij zijn een weerspannig geslacht – zullen weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.
En Ezechiël 7, vers 3 tot en met 6 Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt!
En vers 12 De tijd komt! De dag nadert! De koper verheuge zich niet en de verkoper treure niet, want toorngloed komt over heel hun rumoerige menigte.

En Joël 2, vers 11 tot en met 14 En de HERE verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is het leger dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des HEREN en zeer geducht! Wie zal hem verdragen? Maar ook nu nog luidt het woord des HEREN: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HERE, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil. Wie weet, of Hij Zich niet wendt en berouw heeft en een zegen achter Zich laat overblijven, tot een spijsoffer en een plengoffer voor de HERE, uw God.
En Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

En Colossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen. Amen!

Voorwaar, vele ezels luisteren beter dan vele christenen, helaas.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com