DutchVideo 2017

Hoor Israël, daarom spreekt de HERE uw God nu ook zo tot u!

18-12-2017  Dit is een waarschuwende boodschap Gods aan Israël, naast een verwijzing naar de Evangelicalendtimemachine.com. Wees een heilig volk, en geen schijnheilig volk. Voorwaar, bekeert u en heiligt u heden, en reinigt u en uw klederen van ongehoorzaamheid! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, door Gods bode engel. De engel Gods sprak, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden opschreef.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wanneer hebt gij voor het laatst uw Bijbel geopend?
Ook kunt u de boodschappen Gods in de Evangelicalendtimemachine.com beluisteren via de video, en kunt u de boodschap zelfs daaronder uitgebreid nalezen, en zelfs uitprinten en ermee evangeliseren. Ook kunt u op de Radio van de Evangelical EndTime Machine luisteren naar de boodschappen en naar muziek, in de website.

Exodus 19, vers 3 tot en met 6  Toen klom Mozes op tot God, en de Here riep tot hem van de berg, en zeide: Zó zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen aan de Israëlieten: gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.

Voorwaar, Israël!
Hoe vaak heeft de Almachtige u niet beschermd en op arendsvleugelen gedragen? Maar dan luistert u nog niet en houdt u zich niet aan Mijn Verbond, en richt u zich op uw afgoden als vanouds. Schaam u! Voorwaar,

Exodus 19, vers 7 en 8  Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Here hem geboden had, voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Here over.
En vers 10 en 11  En de Here zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de Here nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinai.

Voorwaar, zo spreekt El Elohím, Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, nu ook tot u!
Wees een heilig volk, geen schijnheilig volk. Voorwaar, bekeert u en heiligt u heden, en reinigt u en uw klederen van ongehoorzaamheid! Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, men kan wel bidden voor Israël en het volk, voor vrede, maar wat denkt u ervan als ze zich eens afwendden van al die afgoderijen, wat men toelaat?
Voorwaar, het gehele volk zal voor hun ogen de Here aanschouwen op de berg. En velen zullen zich de klederen scheuren en zich op de borst slaan, vanwege dat ze niet geluisterd hebben! Wees gewaarschuwd door deze boodschap, en houd u aan de Tien Geboden.

Exodus 20, vers 4 tot en met 6  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
Vers 13 tot en met 17  Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, Israël trekt zelf het onheil en de duisternis aan, door zich niet aan Gods geboden te houden.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com