DutchVideo 2015

Hoor India, ik breng u spoedig wederom veel regenval!

Profetische, waarschuwende mededeling Gods aan India: Hoort het woord des Heren, gij bewoners, wat spoedig weer over u komt!

Gepubliceerd op 5 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

India Floods

Volledige weergave: 

Hallo! Op 5 oktober 2015 bracht de bode engel van God, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende openbarende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Donder en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, India!
Ik breng u spoedig wederom veel regenval, waardoor modder naar uw woonwijk gaat, en afgebroken takken en bomen meegaan met de waterstroom! Er zullen veel slachtoffers zijn onder het puin en de modder. Hoort het woord des Heren, gij bewoners! Geen trouw en geen ware liefde, maar lust in het openbaar vervoer, en verkrachtingen, vloeken en liegen en moorden en stelen en afgoderijen!

Ezechiël 2, vers 1  Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u spreke.

Voorwaar!
Sla in uw hand en stamp met uw voeten, om tot uw walgelijke afgoden te lonken, om het kwaad, het zwaard over u te brengen.

Ezechiël 6, vers 4  Uw altaren zullen verwoest worden en uw wierookaltaren verbroken, en Ik zal uw gedoden neerwerpen vóór uw afgoden.
Vers 6 en 7  Overal waar gij woont, zullen de steden verwoest worden en de hoogten een wildernis worden, opdat uw altaren verwoest en verlaten, uw afgoden verbroken en vernietigd, uw wierookaltaren afgehouwen en uw maaksels verdelgd worden. De gedoden zullen in uw midden blijven liggen, en gij zult weten, dat Ik de Here ben.

Voorwaar, bekeer u! 

Jeremia 51, vers 15 tot en met 18  Hij maakt de aarde door zijn kracht, bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de hemel uit door zijn verstand. Als Hij zijn stem doet horen, is er een geruis van water aan de hemel en doet Hij dampen opstijgen van het einde der aarde; bliksemen maakt Hij bij de regen en wind doet Hij voortkomen uit zijn voorraadkamers. Verstomd staat ieder mens, zonder kennis; beschaamd staat iedere goudsmid om het beeld, want leugen is zijn gietsel, en er is geen geest in hen; nietigheid zijn zij, een bespottelijk maaksel; als aan hen bezoeking gedaan wordt, gaan zij teniet.

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft aan de gehele wereld reeds alles voorzegd via Profeet Benjamin Cousijnsen.
Zie de vervullingen, die in de boodschappen zijn vermeld! Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Aanbid Hem alleen!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com