DutchVideo 2020

Hoor aandachtig wat de Geest Gods tot u te zeggen heeft

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat het zaadje in u groeit met Zijn levende Woord, en Hij wil u water geven! Want als het zaadje geen water krijgt, gaat het dood.

Gepubliceerd op 8 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 8 juni 2020 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sichea, een bode engel Gods.

Voorwaar, spits uw oren, en hoor aandachtig wat de Geest Gods tot u te zeggen heeft.
Open uw oren en hart en gedachten!

Mattheüs 13, vers 15 en 16  Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.
En vers 19  Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn “of haar” hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide.

Voorwaar, laat Gods woorden niet wijken uit uw hart en gedachten.
En word geenszins hardhorend en blind, zodat men niet ziet, en vet van hart, zoals met velen gebeurt!

Mattheüs 13, vers 25 en 26  Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.

Voorwaar,

Mattheüs 24, vers 12  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
Vers 28  Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.
En vers 37 tot en met 44  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Voorwaar!
Als men eigenwijs is en trots en hoogmoedig, en maar denkt dat men het allemaal wel weet, wat God gesproken heeft, dan zou men zich beter moeten onderzoeken in zijn of haar hart en gedachten.

Johannes 12, vers 46 tot en met 50  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem “of haar” niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem “of haar” oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem “of haar” oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft.

Voorwaar, als men een zaadje geen water geeft, gaat het dood.
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat het zaadje in u groeit met Zijn levende Woord, en wil u water geven! Voorwaar, onderhoud uw hart en ziel en gedachten, en luister naar de boodschappen Gods in de Evangelical EndTime Machine. Overdenk ze in uw gedachten, en onderhoud uw wandel in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com