DutchVideo 2019

Hoogmoed en het geloofsleven van een Christen

Het geloofsleven en de belangstelling om te praten en te bidden en te groeien in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, neemt met grote schrik af. Wie kwaad bedrijft en geen liefde Gods toont en te hoogmoedig is, zal nimmer Gods Koninkrijk zien, vanwege hun gelijkvormigheid aan satan en de wereld! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 mei 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, het geloofsleven van de kinderen Gods,
en de belangstelling om te praten en te bidden en te groeien, neemt met grote schrik af. Bij sommigen is de hoogmoed zo hoog opgeklommen! Hoogmoed komt voor de val, en hopelijk zijn ze niet allemaal geestelijk blind en doof geworden! Aan de wereldgelijkvormigheid en het materialisme is men meer verbonden dan met de gelijkvormigheid aan Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirte, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar!
Hoogmoed is trots en vooral denken, dat je beter bent dan anderen, pronken, eigenwaarde en arrogantie en een sterk gevoel van zelfrespect!

Spreuken 6, vers 16 tot en met 19  Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders “en zusters”.

Lukas 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God.

Jesaja 25, vers 11  Spreidt het zijn handen daarin uit, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, dan zal Hij zijn hoogmoed vernederen ondanks zijn listige handgrepen.

En Spreuken 8, vers 13  De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.

Voorwaar, vaak is het kwaadspreken een plezier voor de hoogmoedige, en een plezier anderen te schaden.
Dit is duivels! Ook doen ze dit, om zichzelf te verheffen boven een ander. Ze doen precies hetzelfde, wat satans karakter schetst. Ze zeggen: “Kijk eens, hoe slecht hij of zij is!” Satan laat weten in hen, die hoogmoedig zijn, en vol haat en kwaadsprekerij, onder andere: “Kijk eens hoe goed ik ben?” Dat is waardering halen over de rug van een ander. Voorwaar, wie roddelt, wordt een tegenstander van God en speelt satan in de kaart! Wie roddelt, heeft niets begrepen van de liefde van Jezus.

Johannes 8, vers 7  Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.
En vers 11  En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

Galaten 6, vers 1  Broeders, “maar ook zusters”, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Romeinen 14, vers 4  Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem “of haar” vast te doen staan.

Lukas 10, vers 27  Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

En Jesaja 59, vers 3 tot en met 5  Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit.

Voorwaar, wie kwaad bedrijft en geen liefde Gods toont en te hoogmoedig is,
zal nimmer Gods Koninkrijk zien, vanwege hun gelijkvormigheid aan satan en de wereld! Hoogmoed komt voor de val van hen, die zich laten leiden en verleiden door satan. Hun thuishaven is de hel!

1 Korinthiërs 13, vers 4 en 5  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

Deel deze boodschap maar.
Aan de vrucht herkent men uit wie ze zijn!

2 Korinthiërs 11, vers 14  Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com