DutchVideo 2018

Hoofddeksels dragen staat vrij!

Vrees niet, hoor, dat men in de Hemel een hoed moet dragen. Voorwaar, men is vrij in de Heer. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! De volgende boodschap is op 16 januari 2018 overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Gods bode engel zei,

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wat is dat, Profeet Benjamin, op uw hoofd?
“Volgens mij een hoed met een opdruk.”
Ja, dat zie ik ook; daarom even een ‘break out’, Filipijnen en palmbomen en de zon en schelpen… mmm, leuke hoed, en het staat je goed!
“Hé, wat is dat, Rafaël?” zei Benjamin opeens.
Wow! Ik draag opeens ook een hoed, zei Rafaël. Profeet Benjamin, verschil moet er zijn, maar wat voor opdruk heb ik?
“Ja hoor, een open Hemelpoort, met de tekst: ‘Welkom in de Hemel’”, lachte Benjamin, “hahahaha, dat is pas een uitnodiging, hè? Ja, jij wint!”

Voorwaar, geliefden des Heren, vrees niet, hoor, dat men in de Hemel een hoed moet dragen. 

Job 27, vers 11  Ik zal u onderrichten aangaande de hand Gods, wat de Almachtige voorheeft, zal ik niet verbergen.

En Psalm 9, vers 2 en 3  Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.

Voorwaar, men is vrij in de Heer.
Voorwaar, Gods weg is volmaakt en Zijn woorden zijn kadosh, heilig en zuiver! En de hemelen getuigen van Gods eer en macht en wijsheid en oneindige glorie. Voorwaar, jubel van vreugde als een kind van de Allerhoogste, en volg Zijn smalle pad als een held vol vertrouwen op zijn Abba, Vader! Wees verheugd in uw hart. Hij is uw eeuwige Rots en Verlosser!

Psalm 20, vers 2 tot en met 8  De Here antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de Here vervulle al uw begeerten. Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem “en haar” uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand. Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de Here, onze God.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u op Hem, de Here, vertrouwt.
Een betrouwbaar kind in Hem heeft veel zegeningen, maar een onbetrouwbaar kind in de Here zal veel zegeningen missen!

Spreuken 29, vers 11 tot en met 14  De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren. Een heerser die acht slaat op leugentaal – al zijn dienaren zijn goddeloos. De arme en de verdrukker ontmoeten elkander, de Here geeft hun beiden het licht der ogen. Een koning die de geringen naar waarheid richt, diens troon staat voor eeuwig vast.
En vers 25 tot en met 27  Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar. Velen zoeken de gunst van een heerser, maar van de Here ontvangt de mens zijn recht. Een booswicht is de rechtvaardigen een gruwel, wie recht is van wandel, is een gruwel voor de goddeloze.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com