DutchVideo 2012

Hoeveel strepen heeft u al verdiend?

Al wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en al wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. De engel Gods sprak over strepen en rangen.

Gepubliceerd op 27 mei 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

geestelijke wapenrusting2

Volledige weergave:

Shalom, hallo! Mijn naam is Benjamin. Ik zag dit in mijn droom op zaterdag 26 mei 2012.

Terwijl ik sliep, verscheen er een engel Gods, en hij zei, Benjamin, Shalom! Ik voelde me nog slaperig…

Benjamin, hoeveel strepen heeft een zebrapaard?

Ik zei, “Wat is dit voor een vreemde vraag, ik zou het niet weten”. ‘Is dit dan belangrijk?’ dacht ik bij mezelf. Maar ook dacht ik in mijn gedachten, ‘Dat zebrapaard zit volgens mij vol strepen’. En de engel, die lachte, en hij keek naar mij, alsof hij zeggen wou, Ik hoor je toch wel, Benjamin.

“Waarom zegt u dit?” vroeg ik.

Benjamin, sprak de engel, deze strepen zijn niet het belangrijkst, maar het zebrapaard wel.

Wist jij wel, dat het leger ook rangen heeft, zelfs zeven?

En het Amerikaanse leger heeft ook heel veel rangen, van U.S. General of Army, Fleet, Admiral tot zelfs Army Private. Al deze mensen dienen de koning. Alle soldaten, die in het leger zitten en hun land beschermen, Benjamin, verdienen respect en ons gebed.

Mattheüs 8, vers 5 tot en met 11  Toen Hij nu Kafarnaüm binnenging, kwam een hoofdman tot Hem met een bede, en zeide: Here, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. Hij zeide tot hem: Zal Ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de één: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof gevonden!

Benjamin, sprak de engel verder, ook zijn geloof had hem ook behouden!

Jezus kijkt niet naar uw rang, maar naar uw hart.

1 Corinthiërs 3, vers 8  Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk.

Weet u, zonder strepen kun je echt meer dan een overwinnaar zijn, maar zonder Jezus Christus bent u totaal niets waard.

Johannes 5, vers 16 tot en met 18  En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat Hij deze dingen op sabbat deed. Maar Hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.

Benjamin, als iemand de mens dient, is het belangrijk dat ze ook in de verslavingszorg een voorbeeld geven, als een kind van God.

Een ware Christen, u kunt pas uw ware strepen behalen, als u Jezus Christus aangenomen hebt, en met Hem wandelt, vooral ook niet meedoet met de alcohol en drugs. Volg niet het ideaal om mensen te dienen, dat u Mij hebt aangenomen, en Mijn voorbeeld geeft. Ook mag u niet gebonden zijn, anders mag u zelfs de naam Christen niet dragen.

Ik zeg u, soldaten, Ik, de Here, sta altijd boven u, en zal u ter verantwoording roepen!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Weet u, zei de engel Gods, Romeinen 12, vers 2, daar staat geschreven: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Ik zeg u, sprak de engel Gods, wandel niet in de duisternis, maar kom in Mijn licht! Dit zegt Jezus.

Een echte soldaat is alleen iemand, die Mij echt dient en aangenomen heeft, anders moet u zich schamen, zegt Jezus. Anders lijkt u juist op dat zebrapaard, vol strepen, en verder begrijpt u het niet. Weet u, Ik ben de Overwinnaar, toets Mijn Woord maar. Ik heb de duivel met zijn trawanten overwonnen, zelfs aan het kruis!

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Als u Mij nog niet kent, zeg Ik u, Ik heb tot u ook gesproken, Kom tot Mij!

Ik wil uw zonden vergeven, ook wat u anderen hebt aangedaan. Ik heb alles gezien. Ik wil juist, dat u echt met alles tot Mij komt. Benoem het in uw gebed.

Roep Mij aan! zegt Jezus Christus: “Met al mijn zonden kom ik tot u, en met al mijn zwakten”.

Jezus zegt, Ik wil u helpen, maar werk ook aan uzelf. Bouw uw geloof op, en ga naar een vurige evangelische gemeente; daar kunnen ze u helpen en steunen.

Ik zeg u, zei de engel Gods, Jezus Christus is de enige Oplossing voor al uw problemen. Vrees niet, Hij zal uw strepen en rang ook niet wegnemen. Jezus Christus kijkt juist naar uw hart, omdat Hij juist heel erg veel van u houdt, meer dan het leger.

Sta op en ga in de houding voor Jezus Christus!

Iedereen, wel of geen Christen, zal ooit voor Mij komen te staan.

Elk woord, elke tekst is uit Mij gesproken, via Mijn engel Michaël. Ik spreek altijd, niet alleen toen, maar Ik spreek ook nu! Daarom geef Ik het door via Mijn dienstknecht Benjamin, en hoop dat u luistert.

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com