DutchVideo 2020

Hoeveel plagen moet God u gaan brengen?

Waarschuwende en profetische boodschap Gods: Sommige mensen zijn nog erger dan het Coronavirus, of welk dodelijk virus dan ook! Wie kwaadspreekt, heeft echt niets begrepen van nederigheid en ootmoed, die God van Zijn kinderen vraagt als wederom geboren kind van God.

Gepubliceerd op 6 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 6 maart 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, bekeer u! Hoever moet God gaan? 

Exodus 12, vers 29  En te middernacht sloeg de Here iedere eerstgeborene in het land Egypte, van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de gevangene, die in de kerker was, benevens alle eerstgeborenen van het vee.
En vers 30  En Farao stond des nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren; en er was een luid gejammer in Egypte; want er was geen huis, waarin geen dode was.

Voorwaar, hoeveel plagen moet God u gaan brengen?
Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, sommige mensen zijn nog erger dan het Coronavirus, of welk dodelijk virus dan ook.
Wie kwaadspreekt, heeft echt niets begrepen van nederigheid en ootmoed, die God van Zijn kinderen vraagt als wederom geboren kind van God. Sommigen meten zichzelf aan, dat ze zelf goed genoeg zijn, om rechter te zijn over anderen, en dat is hoogmoed! Kwaadsprekers komen Gods Koninkrijk niet binnen met hun negatief denken en kritiek en roddel. Voorwaar, wijk van het kwade en doe het goede!

Spreuken 10, vers 18  Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 5  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder “of zuster”, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder “of zuster” zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder “of zuster” weg te doen.
En Mattheüs 6, vers 22 en 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Leviticus 19, vers 16 tot en met 18  Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de Here. Gij zult uw broeder “of zuster” in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem “of haar” zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.

En Galaten 5, vers 22 en 23  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.

Voorwaar, aan de vrucht van de geest herkent men uit wie ze zijn.
Zie, wat komt voor dit soort Christenen, die voor God spelen en rechter!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com