DutchVideo 2014

Hoe kun je nu vriendelijk zijn en geduldig?

Boodschap Gods over de vruchten van vriendelijkheid en zelfbeheersing: Hoe kun je nu vriendelijk zijn en geduldig? Wat een zelfbeheersing moet je soms hebben!

Gepubliceerd op 8 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

fruits of the Spirit - patience

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 oktober 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Elisama en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoeveel geduld hebt gij, wanneer alles niet goed gaat, zoals wij het willen? 

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Neem nu de vrucht van vriendelijkheid en zelfbeheersing.
Hoe kun je nu vriendelijk zijn en geduldig? Wat een zelfbeheersing moet je soms hebben! Vooral als men u bespot met uw geloof.

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Voorwaar, vooral met uw naaste valt het niet mee.
En dan ook nog die auto, die jou de weg afsnijdt, terwijl je onderweg bent naar je werk! Voorwaar, sommigen denken altijd dat ze het goed doen. En sommigen kunnen zo geërgerd worden, wanneer God hen test op haar of zijn vruchten!

Filippenzen 2, vers 12 tot en met 16  Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.

Kolossenzen 1, vers 10 en 11  Om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld.

Jakobus 1, vers 2 tot en met 5  Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Voorwaar, soms het goed om jezelf te onderzoeken, welke vruchten niet goed zijn, en dan die valse vruchten in het vuur te werpen.

Sirach 10, vers 6  Hoe groot ook het onrecht dat je is gedaan, koester geen wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen hand.
Sirach 11, vers 1  Wijsheid verheft de nederigen en laat hen zitten in de kring van hooggeplaatsten.

Romeinen 12, vers 12  Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
Romeinen 13, vers 8  Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Johannes 3, vers 12  Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?
En vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com