DutchVideo 2016

Hoe kan Ik u dan meer vruchten toevertrouwen?

Boodschap Gods: Voorwaar, Ik, de Here, wil het beste aan u geven, maar als gij niet gehoorzaam zijt, hoe kan Ik u dan meer vruchten toevertrouwen? Lees of hoor de volledige boodschap. Alle boodschappen Gods worden dagelijks woord voor woord gedicteerd aan Gods eenvoudige dienstknecht en Profeet, Benjamin Cousijnsen, Gods ware Profeet van de eindtijd, sinds begin 2012 t/m heden, en meteen dagelijks ingesproken, vertaald en doorgegeven en wereldwijd verspreid. In opdracht van de Here God, in Zijn naam, brengen de bode engelen Gods, de engelen des Heren, namens Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, naar de wil van JHWH, de enige ware almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en van Profeet van het einde der dagen, alle boodschappen en profetieën over, goed nieuws en slecht nieuws!

Gepubliceerd op 11 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Yeshua HaMashiach with background

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 11 februari 2016 bracht de engel des Heren, de bode engel Gods, woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Kadosh, heilig en machtig is Adonai, Eloheinu Melech Ha’Olam borei pri hagafen!
Vertaald: Gezegend zijt Gij, o Here, onze God, Koning van het heelal, die de vrucht van de wijnstok geschapen heeft! Prijs Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth!

Baruch Atah Adonai!
Gezegend zijt Gij, o Heer!

Baruch Atah, Adonai, Ha’El Hakadosh!
Gezegend U, Eeuwige, De God, De Heilige!

Voorwaar, zo spreekt JHWH, uw Rabboeni: 

Johannes 15, vers 1 tot en met 2  Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij “en hij” meer vrucht drage.

Voorwaar, Ik, de Here, wil het beste aan u geven.
Maar als gij niet gehoorzaam zijt, hoe kan Ik u dan meer vruchten toevertrouwen?

Johannes 15, vers 3 tot en met 8  Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem “en haar”, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com