DutchVideo 2020

Hoe kan de Here u nu vergeven denkt u?

Waarschuwende boodschap Gods: Bekeer u en wees geen kwaadspreker of roddelaar maar gebruik wat de Here heeft u gesproken jaren lang. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, en vergeef net zoals uw hemelse Vader u heeft vergeven.

Gepubliceerd op 14 December 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 December 2020 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, u daar, luister aandachtig wat de Heilige Geest van God tegen u te zeggen heeft.

Marcus 7, vers 16 Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.

Voorwaar, of u nu meent christen te zijn of niet, hoor aandachtig en onderzoekt u grondig.

Mattheüs 5, vers 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
En vers 8 en 9 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Voorwaar, bent u een vredestichter en rein van hart?
Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Mattheüs 6, vers 9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.
En vers 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Hoe kan de Here u nu vergeven denkt u?

Mattheüs 5, vers 38 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.

Voorwaar, bekeer u en wees geen kwaadspreker of roddelaar!
Want u zou moeten weten al en hebt u ook zoveel jaren de Here gediend, dat kwaadsprekers en roddelaars en haters achtergelaten word en in de hemel niet zullen binnen gaan!

Mattheüs 5, vers 43 en 44 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.

Voorwaar, of men u vervolgt of niet, vervolg de ander ook niet, maar wees een voorbeeld!

Mattheüs 5, vers 46 en 47 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde?
En Mattheüs 6, vers 1 Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is.

Voorwaar, zou het niet vreemd zijn dat juist die twee personen waar u over zat te oordelen, weg genomen zijn met de Rapture en dat u achter gebleven bent vanwege uw overtredingen?

Mattheüs 6, vers 14 en 15 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Voorwaar, dit is Gods antwoord!

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 4 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?

Voorwaar,

Mattheüs 12, vers 35 tot en met 37 Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

Voorwaar, hieruit blijkt of u betrouwbaar bent of niet voor God.

Mattheüs 13, vers 47 tot en met 51 Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.

Voorwaar, nu de vraag aan u; hebt u deze boodschap ook wel verstaan?
Zo ja, bekeer u dan, dan is er nog hoop! Zo niet, zal het even zo u vergaan dat u in de vurige oven geworpen word tezamen met de overige.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, over deze twee Profeten.

Openbaring 11, vers 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.
En 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 12 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Voorwaar,

Jacobus 4, vers 4 Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
En vers 8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
En Jacobus 5, vers 8 Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.
En 1 Johannes 2, vers 10 en 11 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Mattheüs 25, vers 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders “of zusters” hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Voorwaar, dit is goed om te weten!
Voorwaar, Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com