DutchVideo 2021

Hoe gaat u om met uw almachtige Koning der koningen?

04-02-2021 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid.

Gepubliceerd op 8 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 Februari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, hoor aandachtig!
Elke bolwerk of ziekte word verbroken in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, waar zijn de geloofshelden gebleven, die op Hem vertrouwen en niet angstig zijn?
Voorwaar, wist u van Saul was de Geest des Heren geweken, en een boze geest, die van de Here kwam, joeg hem angst aan?
Voorwaar, hoe gaat u om met uw almachtige Koning der koningen? Onderhoud uw geloof! De satan is reeds al vaak verslagen, die velen graag een verslagen gevoel geeft en niet wilt dat u wandelt en moeite doet om een geloofsheld van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus te zijn. Voorwaar,

Job 5, vers 8 Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen.
En Job 10, vers 4 Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien?
En Job 32, vers 8 Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft.
En vers 11 Zie, ik heb gewacht op uw woorden, opmerkzaam geluisterd naar uw inzichten, totdat gij het gesprokene zoudt hebben doorgrond.
En Job 36, vers 22 tot en met 24 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen.
En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over?
En Psalm 4, vers 6 en 7 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de HERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? verhef over ons het licht uws aanschijns, o HERE!
En Psalm 7, vers 13 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard,
spant zijn boog en legt aan.
En vers 18 Ik zal de HERE loven naar zijn gerechtigheid, en de naam des HEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen.
En Psalm 23, vers 4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
En Psalm 26, vers 2 en 3 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid.
En Psalm 28, vers 7 De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
En Psalm 85, vers 10 en 11 Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
En Psalm 91, vers 1 tot en met 11 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen;
En vers 14 tot en met 16 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Voorwaar, is dit niet geweldig?
Wees krachtig in de Here en laat u niet weerhouden om te zingen en te getuigen en vooral uw gaven en talenten te gebruiken voor Zijn glorie en eer. Wees een geloofsheld van de Here, een echte krijger die de Here verblijd, die Hij bedoelt heeft. Voorwaar, mijn naam is Mireach, en ben een bode engel Gods.

1 Korintiërs 15, vers 43 en 44 Er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, overdenk deze boodschap dat u zal zegenen en veranderen.
Voorwaar, via de mail in de website mag u altijd reageren op deze boodschap, o.a.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com