DutchVideo 2022

Hinkel niet tussen twee gedachten

Voorwaar, probeer u ééns even voor te stellen; hebt u ooit weleens geprobeerd om iemand iets te vertellen die niet naar je wilde luisteren? Dat is niet altijd gemakkelijk!

Gepubliceerd op 02 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 1 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Genesis 6, vers 11 en 12 De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En Jozua 24, vers 14 Welnu, vreest dan de Here “en bekeer u”, en dient Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen”, oprecht en getrouw; “wees heilig voor Zijn aangezicht en”, doet weg de goden die “ook” uw vaderen gediend hebben…tot zover.
En vers 23 Nu dan, doet “al” de vreemde (af)goden weg, die in uw midden zijn, “vernietigt hen” en neigt uw harten “en toon berouw” tot de levende” Here, de God van Israël.

Voorwaar, spits uw oren!
De God van de geesten der kadosh, heilige Profeten wil dat de mensen Hem alleen aanbidden en geen andere valse goden. De God van Abraham, Izaäk en Jacob stuurde zijn boodschappers, de Profeten, en Israël weigerde toen ook om hun boodschap te gehoorzamen en men sprak kwaad, onder andere van hen.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, en ben een bode engel Gods.
God spreekt tot de mens vanaf het begin!

Jesaja 45, vers 5 Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet.
En vers 12 Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven.
En vers 20 Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de volken ontkomen zijt. Zij hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen en bidden tot een god die niet verlossen kan.

Voorwaar, probeer u ééns voor te stellen; hebt u ooit weleens geprobeerd om iemand iets te vertellen die niet naar je wilde luisteren?
Dat is niet altijd gemakkelijk! Of als je iemand van wie je houdt wilt waarschuwen voor iets ergs of gevaarlijks. Dan is het best moeilijk als de ander niet luistert en gewoon doorgaat waar hij of zij mee bezig is. Voorwaar,

2 Petrus 3, vers 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Voorwaar, toen maar ook nu waarschuwt de Here God u via Zijn ware Profeet om Zijn boodschappen te gehoorzamen in de Evangelicalendtimemachine.com.
Voorwaar, heel vaak zeiden de profeten Gods tegen de mensen in gehoorzaamheid tegen God dat de mensen zich moesten bekeren. De Israëlieten waren heel vaak ongehoorzaam maar gelukkig waren er mensen die wel geloofden zoals ook nu en die de boodschappen van de kadosh, heilige Profeten van de Here wel aannamen.
Voorwaar,

1 Koningen 18, vers 21 Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets.

Voorwaar, niemand kan God voor de gek houden.
God kent al uw gedachten en weet wat er in uw hart is en wandel en gedachten. Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Stel u ééns de vraag, ‘waarom stuurde God boodschappers zowel toen als nu?’
Voorwaar, ik zeg u, omdat Hij wil dat u zich bekeerd en ophoud met zondigen. Als men zegt dat Profeet Benjamin is een valse profeet is, dan zou God hem niet gebruiken voor deze getrouwe, waarachtige en kadosh, en gezegende boodschappen, die overgebracht worden vanuit de troon Gods in de Hemel. Trouwens en als het niet van God kwam zouden de boodschappen er heel anders uitzien.

Voorwaar, niet iedereen wil terecht gewezen worden door God via Zijn aangestelde Profeten.

Romeinen 3, vers 13 tot en met 18 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; hun mond is van vloek en bitterheid vol; Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, verwoesting en ellende zijn op hun wegen, en de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.
En Mattheüs 7, vers 1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
En Mattheüs 12, vers 37 Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

Voorwaar, zalig hij of zij die deze woorden der profetie bewaard!

Openbaring 22, vers 19 tot en met 21 En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Amen! Dit wordt vervolgt.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com