DutchVideo 2019

Hij zal je tranen drogen

Boodschap Gods, gebracht in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 13 juni 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, 

Jakobus 4, vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

En Mattheüs 5, vers 4  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

En Lukas 7, vers 38  En zij ging wenende achter Hem, “JHWH”, staan, bij zijn voeten, en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken… tot zover.
En vers 45  Een kus hebt gij Mij, “JHWH”, niet gegeven, maar zij heeft, van dat Ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen.

Psalm 6, vers 7 tot en met 10  Ik ben afgemat van mijn zuchten; elke nacht doorweek ik mijn sponde, doe ik mijn bed van tranen vloeien. Mijn oog is dof geworden van verdriet, verzwakt door allen die mij benauwen. Wijkt van mij, al gij bedrijvers van ongerechtigheid, want de Here heeft mijn wenen gehoord; de Here heeft mijn smeking gehoord, de Here neemt mijn bede aan.

En Job 6, vers 2 en 3  O, dat mijn verdriet toch goed gewogen werd, en men mijn leed in een weegschaal daarnaast legde! Ja, dan zou het zwaarder blijken dan het zand der zee; daarom waren mijn woorden ondoordacht.
En vers 11 tot en met 13  Wat is mijn kracht, dat ik zou kunnen wachten, en wat is mijn vooruitzicht, dat ik nog langer zou willen leven? Is mijn kracht die van steen, is mijn lichaam van koper? Of ben ik niet volkomen hulpeloos, en is redding voor mij niet uitgesloten?

En Psalm 31, vers 10 tot en met 15  Wees mij genadig, o Here, want ik ben benauwd; van verdriet verkwijnt mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam. Want mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in zuchten, mijn kracht struikelt door mijn ongerechtigheid, en mijn gebeente verkwijnt. Voor allen die mij benauwen, ben ik tot een smaad geworden, voor mijn buren allermeest, en voor mijn bekenden tot een schrik; wie mij op straat zien, vluchten voor mij weg. Vergeten ben ik, uit het hart, als een dode; ik ben geworden als gebroken vaatwerk. Want ik hoor het gemompel van velen – schrik van rondom –; terwijl zij met elkander tegen mij beraadslagen, smeden zij plannen om mij het leven te benemen. Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.

En Job 5, vers 8 en 9  Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal.

En Psalm 31, vers 4 tot en met 6  Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden. Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, want Gij zijt mijn veste. In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, Here, getrouwe God.
En vers 22  Geprezen zij de Here, want Hij heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond in de gloed der benauwdheid.
En vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.

En Psalm 34, vers 4 tot en met 8  Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.
En vers 16  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
En vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.

En Psalm 72, vers 14  Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog.

En Psalm 91, vers 4  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

En Psalm 119, vers 167 en 168  Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen, ik heb ze hartelijk lief. Uw bevelen en uw getuigenissen onderhoud ik, want al mijn wegen zijn vóór U.

Amen!
Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Spreuken 22, vers 19  Opdat uw betrouwen op de Here zij, onderricht ik u heden, ja u.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com