DutchVideo 2020

Hij weet wat het beste voor u is!

Zo spreekt de Here naar u, “Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.”

Gepubliceerd op 25 September 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 September 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blender, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here der heren, de Koning der koningen, uw Rabbouni, uw Abba, Vader, El Elohim, Adonai, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar,

Johannes 16, vers 20 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zult schreien en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; gij zult u bedroeven, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.”
En vers 22 en 23 “Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.”
En vers 33 “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”
En vers 12 “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.”

En Johannes 15, vers 7 tot en met 11 “Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.”
En vers 13 en 14 “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.”

En Johannes 10, vers 7 Jezus zeide dan nogmaals: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen.”
En vers 11 “Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schepen.”
En vers 14 en 15 “Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.”
En vers 27 tot en met 30 “Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.”

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, verheugt u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Hij heeft u lief en weet wat het beste voor u is. Hij wil dat niemand u weg rooft van Hem, laat dat duidelijk zijn. Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus heeft u zo erg lief dat Hij u beschermt en voor problemen behoed. Voorwaar, laat uw hart niet worde ontroerd zoals een klein kind dat bid, “Geef mij een echte zwaard of….”
Voorwaar, geloof en vertrouw op de Heer. Hij weet de juiste tijd en geeft u echt wat goed en veilig voor u is.

Johannes 14, vers 6 Jezus zeide tot hem “of haar”: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
En vers 14 “Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.”
En vers 20 “Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.”

Voorwaar, zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zijn leven voor u heeft ingezet zo zult u zich voor Hem moeten inzetten en niet op omstandigheden zien.

Johannes 14, vers 15 “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.”
En Johannes 15, vers 18 en 19 “Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.”
En vers 25 “Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: ‘Zij hebben Mij zonder reden gehaat.’”

En Psalm 4, vers 4 Weet toch, dat de HERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HERE hoort, als ik tot Hem roep.
En vers 6 tot en met 9 Brengt offers naar de eis en vertrouwt op de HERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht uws aanschijns, o HERE! Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren. In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen.

En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.

En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost.

En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.

Voorwaar, de Heer zegen u met Zijn hemelse zegen groet.
Ruacha, Yeshu, Shalom!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com