DutchVideo 2012

Hij was een rijke man, het was elke dag feest!

21-11-2012  BOODSCHAP GODS: THEMA’S: DE EERSTE CHRISTENEN HIELPEN ELKAAR. WIE DOET NOG EVENALS DE EERSTE GELOVIGEN? & DE RIJKE MAN, DIE ELKE DAG EEN SCHITTEREND FEEST HIELD! LEER HIERUIT!

Published on Nov 21, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

geven

Volledige weergave:

Hallo! Op 21 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Chizia, ik ben een bode engel Gods en spreek over de eerste gelovigen.

Met veel gezag werd er gesproken over de opstanding van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Handelingen 2, vers 43 tot 46  En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden.

Alle gelovigen waren één, omdat ze Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, in hun geest, ziel, hart en lichaam hadden.

Ze verlangden om elkaar te helpen en te zorgen, dat er niemand in nood zat. Zelfs een zekere Jozef verkocht een stuk land, en gaf het geld aan de apostelen. Jozef kreeg hierdoor een bijnaam: Barnabas. Deze naam betekent: zoon der bemoediging.

Handelingen 4, vers 34  Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen.

Overdenk dit.

Lukas 16, vers 19 tot 26  En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus… de bedelaar… in zijn schoot. En hij… de rijke man… riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.

Psalm 52, vers 9  Ziedaar de man die God niet tot zijn veste stelde, maar die op zijn grote rijkdom vertrouwde, zich sterk waande door wat zijn onheil werd.

Mattheüs 19, vers 24 tot 25  Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Mattheüs 19, vers 21 en 22  Jezus zeide tot hem, “tot de rijke jongeling”: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, en volg Mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, De apostelen van Yeshua HaMashiach, de eerste gelovigen, hielpen elkander, omdat als er een lijdt, lijden ze allemaal, want ze zijn één in Yeshua, Jezus Christus.

Maar de rijke, die geen hulp bood, kwam in het dodenrijk, en raakte alsnog alles kwijt. En de jongeling kon geen afstand doen, om zo het Koninkrijk Gods, zijn schat in de hemel, te ontvangen. Hij had veel aardse schatten en ging bedroefd heen.

Wie gaf nu het grote voorbeeld? Wie doet nog evenals de eerste gelovigen?

Velen zijn gelijk aan de rijkaard. Leer hieruit! Help elkander in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als u het kan.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com