DutchVideo 2021

Hij verheugt zich om u tegenmoet te treden in de wolken!

Sinds begin 2012 werd de vele boodschappen Gods overgebracht vanaf Gods troon om de mensen te waarschuwen hetgeen weldra geschieden moet. De HERE God wil dat de mensen zich bekeren en klaar zijn voor de Opname en Zijn wederkomst. Wie niet wil horen gaat verloren!

Gepubliceerd op 14 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 11 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, sinds begin 2012 werd de wereld Gods boodschappen en profetieën en openbaringen overgebracht om de mensheid te waarschuwen voor wat komen gaat.

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, woord voor woord, de kadosh, heilige boodschappen in het oud Aramees door de bode engelen van God overgebracht vanaf Gods troon naar Gods eenvoudige maar bovenal geliefde ware eindtijdprofeet.
Voorwaar, in de aanwezigheid van een bode engel des Heren word al boodschappen opgeschreven en doorgegeven in deze laatste dagen.

Numeri 12, vers 6 Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een Profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem.

Voorwaar, de God van Abraham, Izaäk, en Jakob, en van Profeet Benjamin Cousijnsen heeft al vele boodschappen die Gods Profeet doorgaf werd door christenen en hokjesdenkers niet altijd serieus genomen.
Maar als men nu wederom terug luistert of leest komt men er achter dat vele profetieën 100% al vervuld zijn of nu reeds in volle gang zijn die Profeet Benjamin Cousijnsen mocht doorgeven. Voorwaar,

1 Kronieken 16, vers 14 Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde.
En vers 22 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn Profeten geen kwaad.
En vers 26 Want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt.
En 2 Kronieken 16, vers 9 Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde. Tot zover.
Job 10, vers 4 Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien?
En Job 11, vers 11 Want Hij kent de valse lieden, en ziet de ongerechtigheid zonder ernaar te speuren.
En Job 13, vers 1 Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen.

Voorwaar,

Psalm 28, vers 4 Geef hun naar hun handeling en naar hun schandelijk gedrag; geef hun naar het werk van hun handen, vergeld hun naar hun doen.

Voorwaar, voor de twee Profeten was het niet altijd makkelijk geweest.
Voorwaar, maar God greep in en zal nimmer meer toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Hij gaf hen genade en sterkte en liefde.

Psalm 89, vers 29 Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven.
En Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 25 Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, maakt u klaar voor de Opname en voor zijn wederkomst!
Hij verheugt zich om u tegenmoet te treden in de wolken.

Openbaring 22, vers 13 en 14 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com