DutchVideo 2013

Hij schenkt vergeving en herstelt u in ere!

DE BODE ENGEL GODS SPRAK: GIJ KUNT U ZICH ZO AFVRAGEN: ‘WAAROM ZOU IK MIJ OVERGEVEN?’ GOD GEEFT U VANDAAG IN DEZE BOODSCHAP HET ANTWOORD!

Gepubliceerd op 6 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

God is een zon en schild

Volledige weergave:

Hallo, welkom, Shalom! Op 6 februari 2013 bracht de volgende bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Gabriël. Wees gegroet, de Here is met u en gij die luistert.

Wees niet bevreesd, als gij gehoord hebt van Jezus Christus, ook wel Yeshua HaMashiach genoemd, de Zoon van Izaäk, Jakob en Abraham, de Zoon van de Almachtige en enige God.

Het is nu de tijd om u te bekeren. Wees niet eigenwijs en opstandig. Gij kunt u zich zó afvragen: ‘Waarom zou ik mij overgeven, en waarom geloven mijn vrouw en kinderen in de Zoon van God, en waarom wil Hij juist mij? En waarom geeft God om mij?’

Waarom is een banaan nu krom en een appel rond?

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, God houdt van u, omdat Hij zó is:

Psalm 84, vers 12  Want de HERE God is een zon, “een licht”, voegde de engel Gods toe, en schild; “Hij beschermt u altijd”, voegde de engel Gods toe; de HERE geeft genade en ere, “Hij schenkt vergeving en herstelt u in ere”, voegde de bode engel Gods toe; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. “Mensen, die volkomen naar Zijn wil leven, worden rijk door Hem gezegend”, voegde de engel Gods toe.

Lukas 21, vers 25 tot en met 31  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

De bode engel Gods sprak verder,

Leviticus 19, vers 2  Spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen: Heilig zult gij zijn, want Ik, de HERE, uw God, ben heilig.

Voorwaar, in Hem is niets onheiligs; God is heilig! Velen onderschatten Zijn heiligheid.

Hij is volmaakt en zuiver, en onbesmet van het kwaad en de zonde. Hij verdient daarom eerbied en aanbidding, want God heeft een afkeer van de zonde. Dat komt dus, omdat Hij heilig is.

U moet heilig zijn, want Hij is heilig, en Hij haat de zonde, omdat Hij volkomen heilig is. Hij wil dat u uw leven geeft, uw hart, en zich bekeert. Hij wil u! En Hij kan het u vergeven! God is genadig en daarom stuurde Hij Zijn geliefde Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, omdat de relatie tussen u en God niet goed was.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn. En,

1 Johannes 2, vers 16 tot en met 17  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

1 Johannes 2, vers 8 tot en met 10  Hier staat geschreven: Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want – wat waarheid is in Hem en in u – de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks.

1 Johannes 2, vers 4 tot en met 6  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

Laat deze boodschap u wakker schudden.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil niet dat u daar in de hel bent, en dat uw gezin behouden is en geniet in de hemel. Begrijpt u, wat Hij u nu zegt? Maak vandaag uw keus, voordat het te laat is! Kom naar Jezus Christus. 

Wilt u meer weten over Hem?

Google dan naar Eindtijdnieuws. Daar staat alles uitgeschreven.

Ik ga nu, en dank u voor uw aandacht! Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com