DutchVideo 2013

Hij kent u en noemt u bij de naam!

13-06-2013 BOODSCHAP GODS: IK BENOEM U, SPRAK DE BODE ENGEL GODS! UW GEDACHTEN EN UW HART, UW LIPPEN EN UW LIEFDE, EN UW WANDEL ZIJN BIJ YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, BEKEND: ZELFS UW NAAM!

Gepubliceerd op 13 jun 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Hij kent mijn naam

Volledige weergave:

Hallo, welkom allemaal! Elke donderdag gaan wij met de boodschappen van de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob – die worden doorgegeven aan Benjamin Cousijnsen – in beeld, zo ook nu, in opdracht van de almachtige God.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods.

Voorwaar, dit is uw dag! Luister,

Welzalig die acht slaat. Ik benoem u; hebt gij uw oren geopend?

Uw gedachten en uw hart en uw lippen, en uw liefde en uw wandel zijn bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bekend, zelfs uw naam…

Vickie Ganas

Thomas Gadomski

Nathalia Gomes

Seraphina Charmella

Ted Wells

Jeddy Piloton

Carlinhos Bratio

Debbie Smits

David Job-Cadenhead

Regina Thomas

Rosaline Patterson

Isidora Kis

Charlena Rauh

Roy Lafeber

Janice Watson

Fatime Gjafa

en ook gij zijt bekend.

Lees voor: Jeremia 32, vers 27, en Johannes 8, vers 12

Jeremia 32, vers 27  Hier staat geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: ‘Het licht der wereld’ – Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik ben de bode engel Glory, maar geef Hem alleen de dank en de eer en de aanbidding, Die het waarlijk toekomt, en de glorie!

Lees voor: Psalm 5, vers 12 en 13, en Psalm 7, vers 11 tot en met 14, en Psalm 9, vers 18, en Psalm 11, vers 2 tot en met 5 en vers 7, en Psalm 13, vers 6, en Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Ik begin bij

Psalm 5, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.

Psalm 7, vers 11 tot en met 14  Hier staat geschreven: Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost; God is een rechtvaardig Rechter en een God, die te allen dage toornt. Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.

Psalm 9, vers 18  Hier staat geschreven: De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.

Psalm 11, vers 2 tot en met 5  Hier staat geschreven: Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.

En vers 7  Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

Psalm 13, vers 6  Hier staat geschreven: Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.

Psalm 66, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven:  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.

De bode engel Gods sprak verder,

Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde Profeet, de Here wil Zijn schapen bemoedigen, ook gij die niet bij naam genoemd zijt.

Lees voor: Psalm 108, vers 1 tot en met 6  Hier staat geschreven: ‘Dankzegging en gebed’ – Een lied. Een psalm van David. Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte. Waak op, harp en citer, ik wil het morgenrood wekken. Ik zal U loven, o HERE, onder de volken, U psalmzingen onder de natiën, want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef U boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com