DutchVideo 2022

Hij kent al uw tranen en gevoelens

Voorwaar, overdenk deze boodschap en laat de Here door u heen stralen, en lach eens met Hem.

Gepubliceerd op 25 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! In de avond op 24 februari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoor aandachtig!
Zijn wonderbare Naam zit vol kracht en overwinning! Op Golgotha kwam de kracht die de taaiste zondemacht, met goddelijke kracht, van smetten vrij maakte en met Zijn kostbare en dierbare Bloed verloste.

Zegt, Halleluja!

Psalm 62, vers 6 tot en met 8 Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
En Psalm 72, vers 17 Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, hem gelukkig prijzen.

Voorwaar, zie naar Hem!
Geef Hem glorie, die vol ontferming en liefde is, die iedereen wil troosten.

Psalm 91, vers 1 en 2 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

Voorwaar, zegt,
“Gij zijt kadosh, heilig Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Dank U voor alles wat u gedaan hebt aan het kruis.”

Voorwaar, Hij kent al uw tranen en gevoelens.
Zegt:

Handelingen 20, vers 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.
En Romeinen 8, vers 38 en 39 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Voorwaar, wees blij in de Here!
Een glimlach laten zien is zeer kostbaar in de ogen van de Here. Sommigen zijn heel erg blij in de Here maar tonen een gezicht of ze niet blij zijn in Hem. Voorwaar,

Hebreeën 2, vers 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Voorwaar,

Mattheüs 24, vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
En Johannes 10, vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Voorwaar, overdenk deze boodschap en laat de Here door u heen stralen, en lach eens met Hem.
De vreugde des Heren is uw kracht en zegen. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com