DutchVideo 2018

Hij, Jahweh-Rophe, geneest uw ziel en verstand en lichaam en al uw littekens

Voorwaar, sommigen zien, wat ze willen zien, en zijn nog erger dan de Farizeeën met hun oordeel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Welkom! Op 13 april 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Mattheüs 9, vers 10 tot en met 13  En het geschiedde toen Hij in het huis aanlag, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Voorwaar, sommigen zien wat ze willen zien, en zijn nog erger dan de farizeeën met hun oordeel!
Voorwaar, men was verbaasd. “Hoe durft hij dit te doen? En hij noemt zich nog wel de Zoon van God!” werd er gedacht en gezegd; men was teleurgesteld. En sommigen haakten af en werden bedrogen door hun eigen ogen en vleselijk denken. Voorwaar, Hij is gekomen, juist voor de zondaars, en is de Goede Herder en is bewogen over de verloren zielen!

Mattheüs 11, vers 27 tot en met 29  Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Voorwaar, Hij, Jahweh-Rophe, Hij geneest uw ziel en verstand en lichaam en al uw littekens, en wil u doorstromen met Zijn aanwezigheid en onvoorwaardelijke liefde.
Hij kijkt geestelijk naar de zondaars en naar u, en wil u vrede geven en geloof in uw hart!

Hebreeën 13, vers 15  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.

En Mattheüs 6, vers 14 en 15  Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, 

En Johannes 10, vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.
Vers 27  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Voorwaar, zie naar de verloren gaande zielen om en vertel over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com