DutchVideo 2019

Hij is het die door u heen wil werken

Boodschap Gods, overgebracht in de allerhoogste en krachtigste Naam ooit, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Kind van de Allerhoogste, geen helse macht kan tegen u strijden. Gij zijt een warrior! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 17 oktober 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de allerhoogste, kadosh, heilige, krachtigste Naam ooit, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El Elohím, Adonai, de Leeuw van Juda.

Voorwaar, Israël, elke tong zal belijden:
“Hij alleen is Heer en de Koning der koningen!” Wie kan Hem bestrijden? Niemand!

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, heb geen angst.
Geen helse macht kan tegen u strijden. Gij zijt een warrior!

Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.
En vers 10  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Wees vurig, krachtig, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
En wees niet vruchteloos, maar span u in, want Hij is het, die door u heen wil werken. In Hem zijt gij meer dan overwinnaar! Doe alles zonder morren of bedenkingen, en wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Filippenzen 3, vers 7  Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht.
En vers 13  Broeders “en evenzo zusters”, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb.

Voorwaar, 

Kolossenzen 1, vers 29  Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.
Kolossenzen 2, vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.
Vers 12  daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.
En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
En Kolossenzen 4, vers 2  Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.
En vers 6  Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

2 Timotheüs 2, vers 12 en 13  Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.
En vers 23  Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen.
2 Timotheüs 3, vers 5  die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.
En 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com