DutchVideo 2014

Hij is één van de Twee Getuigen!

DIT IS EEN PROFETISCHE, OPENBARENDE, MEDEDELENDE BOODSCHAP VAN GOD, DIE WOORD VOOR WOORD, IN OPDRACHT VAN DE HERE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, VANDAAG VIA EEN ENGEL DES HEREN, EEN BODE ENGEL GODS, AAN ZIJN ENIGE WARE PROFEET VAN DEZE EINDTIJD, BENJAMIN COUSIJNSEN, WERD OVERGELEVERD! DE ALMACHTIGE GOD ONTHULT VANDAAG: PROFEET BENJAMIN IS EEN EENVOUDIGE PROFEET, OMDAT HIJ 1 VAN DE 2 GETUIGEN IS!

Gepubliceerd op 21 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

The Two Witnesses

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 augustus 2014 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord zoals altijd, deze profetische, belangrijke, openbarende boodschap Gods over.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here der heren:

Mattheüs 5, vers 17 tot en met 19  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Even tot zover; we gaan zo verder.

Voorwaar, zo is het ook met Profeet Benjamin Cousijnsen.

Hij is ook gekomen als Gods ware eindtijdprofeet, om Gods wet te vervullen in alle nederigheid.

Vers 18  Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Vers 19  Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

Voorwaar, neem de waarheid aan!

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 en 20  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet.

Daarom, weest niet eigenwijs. 

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 13  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.

Voorwaar, en als gij Gods ware eindtijdprofeet verwerpt, zult gij zeer klein zijn in Gods Koninkrijk.

En Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zal u verwerpen.

Voorwaar, ik openbaar u:

Profeet Benjamin is een eenvoudige Profeet, omdat hij één van de Twee Getuigen is. Dit is de reden dat hij na 16 jaar coma uitgezonden werd en terugkwam in zijn lichaam. Voorwaar, wees trouw aan hem, want dat hebt gij aan Mij gedaan, spreekt de Heer.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com