DutchVideo 2016

Hij heeft Zijn bloed gegeven!

Boodschap Gods: JHWH maakte de weg vrij tot de Vader, door u Zijn liefde en lichaam en bloed te geven!

Gepubliceerd op 10 maart 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the Blood covenant

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 10 maart 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Heeft u een Bijbel in huis, pak die dan en lees met mij mee.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, luister aandachtig! 

Hebreeën 9, vers 12 tot en met 15  En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

Voorwaar, JHWH werd als een lam geslacht. 

Hebreeën 9, vers 21 en 22  En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.
En vers 27 en 28  En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.
En Hebreeën 10, vers 3  Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht.

En Markus 14, vers 22 tot en met 24  En terwijl zij aten, nam Hij een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het hun en zeide: Neemt, dit is mijn lichaam. En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, en gaf hun die en zij dronken allen daaruit. En Hij zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt.
De bode engel van God sprak verder,

Voorwaar, begrijpt u dat Zijn bloed het verbond brengt voor de weg, die u moet gaan?
JHWH maakte de weg vrij tot de Vader, door u Zijn liefde en lichaam en bloed te geven!

Genesis 6, vers 12  En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Daarom zond God Zijn eigen Zoon, om u een kans te geven!
Geen enkele Profeet, of andere goden, of wat ooit leefde op aarde, deed wat JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, deed voor de mens!

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

De bode engel van God sprak verder, Voorwaar, mijn naam is Memorecos en ben een bode engel Gods. 

Spreuken 28, vers 1  De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw.

En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

En Handelingen 17, vers 32  En hier staat geschreven: Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, gedenk JHWH, en wees dankbaar dat u gered bent!
Amen. Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com