DutchVideo 2021

Hij doet wonderbaarlijke en onbegrijpelijke dingen

Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe? Job 11:7

Gepubliceerd op 20 april 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 April 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar,

2 Kronieken 16, vers 9 Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.
En Job 11, vers 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?
En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.
En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.
En Job 15, vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen.
En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht.
En Job 26, vers 4 Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van u uit?
En Job 32, vers 8 Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft.
En vers 10 en 11 Daarom zeg ik: Luister naar mij, ook ik zal mededelen, wat ik weet. Zie, ik heb gewacht op uw woorden, opmerkzaam geluisterd naar uw inzichten, totdat gij het gesprokene zoudt hebben doorgrond.
En Job 33, vers 2 tot en met 4 Zie toch, ik heb mijn mond geopend,
mijn tong onder mijn gehemelte spreekt. Mijn woorden zijn oprechtheid des harten, en wat mijn lippen weten, geven zij zuiver weer. De Geest Gods heeft mij gemaakt, en de adem des Almachtigen doet mij leven.
En vers 29 Zie, dit alles doet God tweemaal, driemaal met een mens.
En Job 36, vers 22 Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij?
En Job 37, vers 5 Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet.
En vers 21 Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het is door de wolken, dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het helder.
En Job 38, vers 33 Kent gij de inzettingen des hemels, bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde?
En vers 35 Kunt gij de bliksemen uitzenden, zodat zij heengaan en tot u zeggen: Hier zijn wij?
En Job 39, vers 14 Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over?
En vers 29 Is het door uw inzicht, dat de valk vliegt, zijn vleugels uitslaat naar het zuiden?
En Psalm 5, vers 12 en 13 Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben. Want Gij zegent de rechtvaardige, o HERE, Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.
En Psalm 7, vers 11 Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost.
En Psalm 8, vers 10 O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde.
En Psalm 9, vers 11 Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE.
En Psalm 27, vers 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
En Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie.
En Psalm 31, vers 6 In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, HERE, getrouwe God.
En vers 15 Maar ik vertrouw op U, HERE, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En vers 25 Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.
En Psalm 34, vers 5 tot en met 8 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.

Voorwaar, mijn naam is Amorach, en ben een bode engel Gods.

Psalm 36, vers 12 Laat de trotse voet over mij niet komen, noch de hand der goddelozen mij doen vlieden.
En Psalm 29, vers 8 en 9 De stem des HEREN doet de woestijn beven; de HERE doet de woestijn van Kades beven; de stem des HEREN doet de hinden jongen werpen en zij ontschorst de wouden. Maar in zijn paleis zegt ieder: Ere!
En Psalm 40, vers 17 Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: De HERE is groot!
En Psalm 89, vers 29 Voor altoos zal Ik jegens hem mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven.
En Psalm 91, vers 4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
En Psalm 95, vers 1 Komt, laat ons jubelen voor de HERE, juichen ter ere van de rots onzes heils.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com