DutchVideo 2014

Hij die mij uitgezonden heeft, verdient alle eer en aanbidding!

BOODSCHAP GODS: MICHAËL GEEFT IN OPDRACHT VAN DE HEER BIJBELSE GESCHRIFTEN WOORD VOOR WOORD DOOR AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE DUIDELIJK MAKEN DAT JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, MET HEERLIJKHEID EN EER GEKROOND IS, EN DAT JEZUS CHRISTUS TROONT AAN DE RECHTERHAND VAN GOD, DE VADER! MICHAËL GETUIGT EN ZEGT: VOORWAAR, WANT HIJ DIE MIJ, MICHAËL, UITGEZONDEN HEEFT, VERDIENT ALLE EER EN AANBIDDING!

Gepubliceerd op 16 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the majesty of Jesus Christ - Hebrews 1, verse 1-4

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 september 2014 werd, woord voor woord, de volgende boodschap Gods overgebracht door een engel des Heren aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4  Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.

Hebreeën 1, vers 7 en 8  En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.

Hebreeën 2, vers 7 tot en met 9  Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.

Hebreeën 2, vers 14 tot en met 18  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 18  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Voorwaar, want Hij, die mij, Michaël, uitgezonden heeft, verdient alle eer en aanbidding! 

Openbaring 19, vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com