DutchVideo 2022

Hieruit blijkt wie de echte navolgers Gods zijn

Voorwaar, velen geven God de schuld van alle ellende in de wereld en klagen Hem vaak aan.

Gepubliceerd op 1 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 31 augustus 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, zo spreekt de Here der heerscharen, de God van al wat leeft:

Jeremia 30, vers 12 en 13 Want zo zegt de Here: Dodelijk is uw breuk, ongeneeslijk uw wond; niemand is er, die het voor u opneemt; voor een gezwel zijn er nog geneesmiddelen, voor u is er geen genezing.

Voorwaar, wee u die gevaccineerd bent.

Openbaring 13, vers 6 en 7 Let goed op! En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen, “de Christenen” oorlog te voeren en “juist” hen “de vele schijnchristenen” te overwinnen “vanwege het vaccin, het merkteken van satan en ze zullen voor eeuwig verloren gaan”…tot zover.
En vers 9 Indien iemand een oor heeft, hij hore.
En vers 10 lees vanaf: Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

Voorwaar, hieruit blijkt ook wie echte navolgers Gods zijn.
Voorwaar, velen geven God de schuld van alle ellende in de wereld en klagen Hem vaak aan.

Job 6, vers 4 Want de pijlen des Almachtigen steken in mij, welker gif mijn geest inzuigt; Gods verschrikkingen stellen zich in slagorde tegen mij op.

Voorwaar,

Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Wie niet in het licht blijft heeft zelf de keuze gemaakt om af te wijken.

Johannes 10, vers 27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

Voorwaar, wie niet wil horen gaat verloren.

1 Johannes 3, vers 6 tot en met 10 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com