DutchVideo 2017

Hierom moet men deze goden noch houden, noch zeggen dat zij goden zijn!

Daarom moet men ze noch houden, noch zeggen, dat zij goden zijn, daar zij niet machtig zijn de mensen straf te oefenen, noch wel te doen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Op 13 december 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods.

Luistert aandachtig! 

Kolossenzen 2, vers 4 en 5  Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.

Voorwaar, en hoe verbonden, hoe hecht, bent u?
Hoe is uw hechtheid?

Kolossenzen 2, vers 6 en 7  Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Hoe is uw wandel, en hoe diep en stevig zitten uw wortels in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus?
Wees waakzaam voor valse leraren en zogenaamde profeten, met hun valse voorspellingen en berekeningen! Zo zijn er nog tal van valse pastoors en overige kerkleiders en evangelisten, die niet door God zijn uitgekozen, maar door satan, de misleider. En zij hebben zichzelf aangewezen.

Kolossenzen 2, vers 8 tot en met 15  Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Voorwaar, laat u niet leiden door mensen, maar door de Heilige Geest Gods!
Voorwaar, in Hem bent u besneden en een deel van Christus. Het Koninkrijk Gods is niet alleen voor Israël, Gods volk, de Joden, hoor! Maar wie in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, gelooft en zich heeft laten dopen, is begraven en opgewekt en een nieuwe schepping. Dit telt voor iedereen, zowel voor de Jood alswel voor de Griek! Voor iedereen zijn de overtredingen kwijtgescholden!

Voorwaar, laat u ook niet misleiden door de Katholieke kerk.
God spreekt heel duidelijk in hun Bijbel, wat ze liever niet lezen, maar overslaan. En in sommige Bijbels hebben ze zelfs Baruch 6 weggelaten. Ik raad u ook aan om Baruch 6, vers 1 tot en met 72, te lezen in de Statenvertaling online, waar Baruch 6, vers 1 tot en met 72, wel is terug te vinden.

Baruch 6, vers 1 tot en met 72  Om der zonden wil waarmee gij gezondigd hebt tegen God, zult gij van Nabuchodonosor, de koning der Babyloniërs, naar Babel gevankelijk weggevoerd worden. In Babylonië gekomen zijnde, zult gij daar vele jaren en lange tijd blijven, namelijk tot zeven geslachten toe, maar daarna zal ik ulieden van daar weder uitvoeren met vrede. Doch nu zult gij in Babylonië op de schouders zien dragen de zilveren, en gouden, en houten goden, die de heidenen vrees aandoen. Ziet dan wel voor u, dat ook gij niet op enige wijze de vreemden gelijk gemaakt wordt, en u een vrees voor hen bevange. Als gij zult zien dat een schaar voor en achter hen gaande ze aanbidt, zo zegt in uw gedachten: U moet men aanbidden, Here. Want mijn engel is bij u, en hij zal uw zielen onderzoeken. Want hun tong is van de werkmeester wel fijn gesneden, en zij zijn rondom met goud en zilver versierd, maar zij zijn leugenachtig en kunnen niet spreken. En als voor een maagd, die gaarne versierd is, nemen zij goud en bereiden kronen voor de hoofden van hun goden. Somwijlen ook onttrekken de priesters het goud en zilver hun goden, en brengen het door voor zichzelf; En geven daarvan ook de hoeren, die onder hun dak zijn. Zij versieren ook de zilveren en gouden en houten goden, met klederen als mensen. Maar zij kunnen zichzelf niet bewaren voor roest en mot. Wanneer zij bekleed zijn met een purperkleed, zo veegt men hun aangezicht, vanwege het stof des huizes, dat zeer veel op hen is. En hij heeft een scepter als een mens, die des lands rechter is, en kan die niet ombrengen, die tegen hem zondigt. Hij heeft ook een zwaard in zijn rechterhand, en een bijl, maar hij zal zichzelf van de krijg en de rovers niet verlossen, daaraan kent men dat zij geen goden zijn.
Zo vreest hen dan niet, want gelijk een vat van een mens dat gebroken is, onnut is, zodanig zijn ook hun goden. Wanneer zij in hun huizen vastgezet zijn, zo zijn hun ogen vol stof van de voeten dergenen die daarin gaan. En gelijk voor iemand, die zich aan de koning heeft vergrepen, als die ter dood zal geleid worden, de zalen rondom bezet zijn, alzo verzekeren ook de priesters hun tempels met deuren, sloten en grendels, opdat zij van de rovers niet geroofd worden. Zij ontsteken hun kaarsen, en dat meer in getal dan voor zichzelf, waarvan zij geen zien kunnen; want zij zijn als een der balken, die aan het huis zijn; En men zegt dat hun harten worden uitgeknaagd van de kruipende dieren der aarde; en wanneer zij deze en hun kleding vereten, zo gevoelen zij het niet. Zij zijn zwart geworden aan hun aangezicht van de rook, die uit het huis komt. Op hun lichaam en op hun hoofd vliegen de nachtuilen, zwaluwen en andere vogels, desgelijks ook de katten. Daaraan zult gij weten dat zij geen goden zijn, zo vreest hen dan niet. Want indien niet iemand de roest afwist van het goud, dat om hen hangt tot versiering, zo zullen zij niet blinken, en zij voelden het ook niet als zij gegoten werden. Zij zijn voor grote prijs gekocht, waar nochtans geen geest in is. Zonder voeten zijnde, draagt men hen op de schouders, ver tonende zo de mensen hun oneer. Die hen dienen worden ook beschaamd, omdat zij, indien zij mogelijk op de aarde vallen, van zichzelf niet weder opstaan; en zo iemand ze opricht, zij zich niet zullen bewegen; en zo men hen nederlegt, zij zich niet zullen oprichten, maar gelijk als voor doden zo zet men hun gaven voor. Hun offeranden verkopen hun priesters en verteren die onnut; desgelijks ook hun vrouwen leggen daarvan in het zout, en delen noch de armen, noch de kranken daarvan mee. Hun offeranden raken de maandstondige en kraamvrouwen aan. Ziet dan daaruit dat zij geen goden zijn, en vreest voor hen niet. Want waarvan zouden zij goden heten? namelijk omdat de vrouwen, de zilveren, gouden, en houten goden offer voor zetten; En de priesters zitten in hun tempels, hebbende gescheurde rokken aan, en hun hoofden en baarden kaal afgeschoren, en hun hoofden zijn ongedekt? Zij brullen, en roepen voor hun goden, gelijk sommigen in de maaltijden over de doden. Hun priesters nemen van hun klederen, en kleden daarmee hun vrouwen en kinderen. En hetzij zij kwaad van iemand lijden, of goed, zij kunnen het niet vergelden; zij kunnen een koning aanstellen noch af zetten. Desgelijks kunnen zij ook noch rijkdom geven, noch geld. Indien iemand hun een belofte doet, en houdt die niet, zo eisen zij die niet. Zij zullen een mens van de dood niet verlossen, noch een zwakke bevrijden van een sterke. Zij zullen een blinde niet weder tot het gezicht brengen, noch een mens, die in nood is, daaruit helpen. Zij ontfermen zich niet der weduwe, en doen geen goed aan de wees. Zij zijn sommige houten, sommige vergulde, en sommige verzilverde, en zijn de stenen gelijk, die men uit de gebergten houwt; maar die hen dienen zullen beschaamd worden.
Hoe zal men hen dan goden achten of heten? Bovendien onteren zich de Chaldeeën zelf, die wanneer zij een stomme zien, die niet spreken kan, zo brengen zij hem tot Bel, verzoekende dat hij zou spreken, alsof het hem mogelijk ware te verstaan, en hoewel zij het tegendeel bemerken, zo kunnen zij zulks niet nalaten, want zij hebben geen gevoel. Nu de vrouwen met biezenbanden omgord, zitten op de wegen, om rookwerk van zemelen te offeren. En wanneer een dezer weggerukt zijnde van iemand der genen die daar voorbijgaat, beslapen wordt, zo verwijt die zulks degene die naast haar gezeten is, dat zij des niet waardig ge acht is, gelijk als zij; en dat haar biesband niet is verbroken. Alles wat onder hen geschiedt is leugen, hoe zal men hen dan goden achten of heten? Zij zijn van de werkmeesters en goudsmeden toebereid, en daar wordt anders niets van dan de kunstenaars willen dat zij zijn. En zijzelf, die hen gemaakt hebben, leven geen lange tijd, hoe zullen dan deze goden zijn die door hen gemaakt zijn? Want zij hebben leugens en schande de nakomelingen na gelaten. Want zo wanneer krijg of een ander kwaad over hen komt, zo beraadslagen de priesters onder elkander, hoe zij zich te zamen met hun goden verbergen zullen. Hoe kan men dan niet tasten, dat het geen goden zijn, die zichzelf noch van krijg, noch van ander kwaad kunnen ver lossen? Want dewijl zij maar houten, vergulde en verzilverde goden zijn, zo zal het daarna alle volken bekend worden, dat zij leugens zijn; en alle koningen zal duidelijk worden dat zij geen goden zijn, maar werken van mensenhanden, en dat geen werk Gods in hen is. Waaraan zal men dan weten, dat zij geen goden zijn? Want zij kunnen geen koning des lands verwekken, en kunnen geen regen de mensen geven. Zij houden geen gericht onder hen, en bewaren niemand voor onrecht, dewijl zij onmachtig zijn. Zij zijn als kraaien, die tussen hemel en aarde zweven. Want ook, als het vuur valt in het huis van deze houten, vergulde en verzilverde goden, zo zullen hun priesters wel kunnen ontvlieden en ontkomen, maar zij zullen als balken midden daarin verbrand worden. Zij wederstaan noch koning, noch vijanden, hoe kan men dan achten of aannemen, dat zij goden zijn? Noch voor dieven, noch voor rovers, kunnen de houten en verzilverde, en vergulde goden zichzelf beschermen. Want de sterken onder hen halen rondom deze af het goud en het zilver, en de kleding die hun omhangt, en gaan weg als zij het hebben, en zij kunnen zichzelf niet helpen; Zodat een koning, die zijn eigen kloekheid bewijst, veel beter is, of een vat dat nuttig is in huis, hetwelk de bezitter gebruikt, dan die versierde goden; of ook een deur in het huis die bewaart hetgeen daarin is, dan die versierde goden; en een houten pilaar in het koninklijk paleis dan die versierde goden. Want de zon, en de maan, en de sterren, die blinken als zij uitgezonden worden tot hun gebruik zijn gehoorzaam; Desgelijks de bliksem, als hij schijnt, is licht te zien, en zo waait ook de wind in alle landen. En de wolken, als haar door God bevolen is dat zij zullen drijven over de gehele wereld, volbrengen hetgeen bevolen is. En het vuur, als het van boven is afgezonden om de bergen en bossen te verteren, doet hetgeen bevolen is; doch deze zijn die noch in gestalte, noch in kracht gelijk.
Daarom moet men noch houden, noch zeggen, dat zij goden zijn, daar zij niet machtig zijn de mensen straf te oefenen noch wel te doen. Wetende dan dat zij geen goden zijn, zo vreest hen niet. Want zij kunnen de koningen vloeken noch zegenen. Zij kunnen ook geen tekenen in de hemel onder de heidenen vertonen. Zij kunnen niet schijnen als de zon, noch lichten als de maan. De wilde gedierten zijn beter dan zij, die in een hol vluchtende zichzelf kunnen helpen. Op geen wijze dan is het ons openbaar dat zij goden zijn. Want gelijk een vogelverschrikker in een komkommerhof niet bewaren kan, zo zijn ook hun houten, vergulde en verzilverde goden; op dezelfde wijze zijn zij gelijk de doornenboom in een hof, waar allerlei gevogelte op zit. Insgelijks ook zijn hun houten, en vergulde, en verzilverde goden een dode gelijk, die in het donker geworpen ligt. Men kan ook bemerken dat zij geen goden zijn, aan het scharlaken en purper dat zij aan hebben, en dat verrot; zij zullen ook zelf eindelijk opgegeten worden van de wormen; en zij zullen een spot worden in het land. Zo is dan de rechtvaardige mens beter, die geen afgoden heeft, want hij is verre van bespotting.

Voorwaar, Profeet Benjamin en Theresa zijn de twee gezalfden Gods,
en door de God van Abraham, Izaäk en Jakob aangesteld in de eindtijd, om u te waarschuwen door de Heilige Geest Gods, en de boodschappen over te brengen. Zowel de warriors zijn aangesteld als Gods instrument, om de boodschappen te delen. Ook u kunt veel voor de Heer betekenen als wederom geboren Christen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

Namens Rafaëla, klik op deze link: https://www.statenvertaling.net/bijbel/baru/6.html

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com