DutchVideo 2023

Hier sprak de Heer over in deze rede, over het laatste der dagen!

Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur.

Gepubliceerd op 4 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: spits uw oren!

Deuteronomium 6, vers 17 en 18 Gij, “kind des Allerhoogsten” zult nauwgezet de geboden van “uw liefhebbende Vader,” de Here, uw “machtige” God, “overdenken en” onderhouden en de getuigenissen en de inzettingen, “onder andere,” die Hij u “in liefde” opgelegd heeft. “Onderhoud uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.” Gij zult doen wat “kadosh, heilig is alleen en wat” recht en goed is in de ogen des Heren, opdat “u gevormd en gezegend wordt en” het u wèl ga…tot zover.
En vers 20 “Stel u voor” wanneer later uw zoon “of dochter” u vraagt: Wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen, die de Here, onze God, “ook” u opgelegd heeft?

Ook als u geen kinderen heeft is het goed om dit te overdenken.
Wees een voorbeeld in uw wandel en krachtig, en doe alleen wat kadosh, heilig is, en goed is in Zijn ogen.

Deuteronomium 6, vers 24 en 25 De Here gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de Here, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wèl zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is. En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de Here, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.
En Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Marcus 11, vers 25 en 26 En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Voorwaar, duidelijker kan de Heer niet zijn!
Dit is de rede over de laatste dingen in het laatste der dagen!

Marcus 13, vers 5 Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat niemand u verleide.
En vers 13 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 29 Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur.
En Lucas 12, vers 51 Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid.

Voorwaar, alleen de sterksten overwinnen de strijd!

Lucas 12, vers 35 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende.
En vers 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En Lucas 21, vers 19 Door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen.
En vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
En 1 Johannes 4, vers 4 en 5 Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.
En 1 Johannes 5, vers 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Zeg, Amen!

Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.
En Kolossenzen 1, vers 29 Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent u meer dan overwinnaar!

Openbaring 22, vers 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com