DutchVideo 2015

Het Woord komt tot mij!

Boodschap Gods: Ook nu in het einde der dagen bracht het Licht der wereld, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, een Profeet, een mens van God, door Hem gezonden! Ook hij ontvangt nu dagelijks Gods woorden, zoals de oude profeten via Gods engelen Gods woorden ontvingen. Hierin is niets veranderd. God is Dezelfde! sprak de bode engel Gods, in opdracht van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth.

Gepubliceerd op 17 april 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Endtimes with Prophet Benjamin Cousijnsen

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 17 april 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Johannes 1, vers 3 tot en met 10  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.

Voorwaar, kadosh is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Zoon van God!
Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Candura.

En het Licht kwam op aarde.
Zowel in de laatste dagen kwam het licht en werd het niet begrepen! 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, vele profeten kwamen en brachten de waarheid Gods.
Maar ook zij werden niet altijd begrepen, omdat men de duisternis liefhad en een vals licht volgde, dat niet het Licht was in de duisternis! Voorwaar, ook nu in het einde der tijden bracht het Licht der wereld, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, een Profeet, een mens van God, wiens naam is Profeet Benjamin Cousijnsen. Ook hij ontvangt, zoals de oude profeten, engelen die 100% van God komen. Hierin is niets veranderd; God is Dezelfde! Voorwaar, en hij zond een van Zijn hemelse profeten om de taak te vervullen in het einde der dagen. En hij deelde, zowel wat men wel wilde als wat men niet wou horen!

Voorwaar, velen storen zich aan Profeet Benjamin Cousijnsen.
Zo was het ook met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die ook als een licht kwam in de duisternis.

Jeremia 1, vers 4 tot en met 8  Het woord des Heren nu kwam tot mij: Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een Profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld. Doch ik zeide: Ach, Here Here, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. De Here echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des Heren.
En vers 17  Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en spreek tot hen al wat Ik u gebieden zal; verschrik niet voor hen, opdat Ik u niet voor hen doe verschrikken.
En vers 19  Al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des Heren, om u te bevrijden.

En Lukas 4, vers 21 tot en met 30  En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En allen betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden van genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef? En Hij zeide tot hen: Gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot Mij zeggen: Geneesheer, genees Uzelf! Doe alle dingen, waarvan wij gehoord hebben, dat zij te Kafarnaüm geschied zijn, ook hier, in uw vaderstad. Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen Profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Doch Ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel drie jaren en zes maanden lang gesloten bleef en er grote hongersnood was over het gehele land, en tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta, bij Sidon, tot een vrouw, die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de Profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naäman de Syriër. En allen in de synagoge werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

Voorwaar, licht en donker gaat niet samen!
En toch bracht Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan vele hokjesdenkers het Licht in de duisternis. En zo is het ook met Gods ware eindtijdprofeet, die altijd alles 100% zal overbrengen, en niet de wil van een mens of kerk, maar alleen de wil van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, steun Gods geliefde met uw gebed.
Ook hij is maar een mens, die God dient, als een van de laatste getuigen in het einde der dagen. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com