DutchVideo 2014

Het was een hel op aarde en God had een plan!

DE VOLGENDE OPENBARINGEN VAN GOD, ONTHULD IN DEZE BOODSCHAP, ZIJN VOORAFGEGAAN AAN DE DUISTERNIS, DIE ‘IN DEN BEGINNE’ OP DE AARDE LAG. HET WAS EEN HEL OP AARDE EN GOD HAD EEN PLAN!

Gepubliceerd op 15 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

World in God's hands - earth globe

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 15 december 2014 bracht een bode engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap van God over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, uw Rabboeni, de levende Heer, Adonai. Kadosh, heilig is Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Rafaël.

Heden wordt aan u wederom door Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet en dienstknecht, het volgende geopenbaard.
Ik ben de bode engel Gods, Rafaël, en zeg u: De sluier wordt geopend! Voorwaar, Profeet Benjamin, God vertelt en toont u:

Genesis 1, vers 2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed… tot zover.

Voorwaar, aan de duisternis, die op aarde lag, geen heel wat vooraf!
Namelijk, dat er op de aarde in de duisternis ook gevallen engelen waren, die in de duisternis waren. Ze waren goddeloos en waren van God afgeweken, en waren trots en hoogmoedig, en hadden vele overtredingen begaan. Ze waren uit de hemel geworpen. Ze leefden op aarde en konden niet tegen het licht. Ze waren zoals vleermuizen, en hadden evenals hen messcherpe tanden. Ze dronken bloed, dat ze dronken van helwezens. God zag, dat het niet goed was, en dat de aarde verdorven was en duister. Het was een hel op aarde!

Jeremia 32, vers 17  Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.

En God had een plan. 

Genesis 1, vers 3 en 4  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

Voorwaar, God was aan het werk, en deze engelen kwamen om.
God zweefde door de duisternis en strekte Zijn armen uit, en ploegde de grond en wierp alles op zijn kop! Dit deed God met zeer grote kracht!

Genesis 1, vers 5 tot en met 7  En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo.

Henoch, Hoofdstuk 2 tot en met Hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 4  Aanschouw toch alle hemellichamen, hoe zij hun baan niet veranderen, en de hemellichten, hoe zij alle in hun eigen volgorde opkomen en ondergaan overeenkomstig hun seizoen, en de hen toegewezen plaats niet overschrijden. Bezie toch de aarde, en schenk aandacht aan de dingen die daarop plaatsvinden van het eerste tot het laatste, hoe bestendig ze zijn, hoe geen van de dingen op aarde veranderen, maar zich als Gods werken betonen. Neem in de zomer en winter waar hoe de hele aarde met water verzadigd wordt, en wolken dauw en regen over haar komen.
Aanschouw en zie hoe in de winter alle bomen schijnen te zijn verdord en al hun bladeren hebben laten vallen, behalve een veertiental bomen, die hun bladerdak niet verliezen maar het oude bladerdak twee tot drie jaar behouden, totdat het nieuwe komt.
En nogmaals, aanschouw toch hoe in de zomerdagen de zon recht boven de aarde staat, en gij de schaduw en een heenkomen voor de hitte van de zon zoekt. En de aarde eveneens blakert van de gloeiende hitte, en gij de aarde of een rots niet betreden kunt vanwege haar hitte.
Aanschouw toch hoe de bomen zich met groene bladeren bedekken en vrucht dragen; waarvan gij getuigenis aflegt en ten aanzien van al Zijn werken weet en erkent dat Hij die voor eeuwig leeft ze zo gemaakt heeft. En al Zijn werken blijven zo jaar in jaar uit voor altijd doorgaan, en alle taken die ze voor Hem tot stand brengen, en hun taken veranderen niet, maar zoals God het verordend heeft, zo wordt het gedaan. En zie hoe de zee en de rivieren op eenzelfde manier de taken, die door Hem aan hen geboden zijn, voltooien en niet wijzigen. Maar gij, gij zijt niet standvastig geweest, noch hebt gij de geboden van de Heer opgevolgd. Maar gij hebt u afgekeerd en trotse en vermetele woorden gesproken, met uw onreine monden, en tegen zijn grootsheid. Oh, gij verstokten van hart, gij zult geen vrede vinden.

Genesis 1, vers 9  En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo.

Voorwaar, ongehoorzaamheid brengt u van God af!
Ook satan was er de oorzaak van, dat vele engelen overtredingen hadden begaan, totdat hij eruit geworpen werd, samen met zijn aanbidders!

Jesaja 14, vers 11 tot en met 16  Uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven.

Voorwaar, dit is u heden geopenbaard.
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com